Klachten na oplevering van een bouwwerk komen helaas nog te vaak voor. Ook tijdens de bouwfase kan een geschil ontstaan tussen de bouwpartners over de kwaliteit van het gerealiseerde product. Nieman Raadgevende Ingenieurs voert op dit gebied diverse onderzoeken uit. Een integrale en praktische aanpak staat hierbij voorop.

Klachtenonderzoek

Onderzoek vochtschades

Onderzoek naar lekkages kan worden uitgevoerd door ter plaatse slechte weersomstandigheden te simuleren door inzet van moderne meetapparatuur. Zo kunnen inwateringspunten veelal achterhaald worden.

Klachtenonderzoek

Onderzoek naar andere vochtbronnen (zoals inwendige condensatie of optrekkend vocht) vereisen meestal destructief onderzoek of langeduurmetingen voor vaststelling van de randcondities. Speciale aandacht vereisen infiltratiepunten zoals luchtlekken en ook eventueel bouwvocht. Oppervlakte-condensatie als vochtbron is vaak het gevolg van koudebruggen, met soms schimmelvorming tot gevolg.

Uiteraard kan er altijd sprake zijn van een combinatie van de hierboven genoemde vochtbronnen. Op basis van een grondige analyse komen wij tot een advies.

Materiaalkundig onderzoek

Gebouwschade kan ontstaan doordat materialen ondeugdelijk worden verwerkt, verkeerd worden toegepast of onjuist worden verduurzaamd. Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft veel kennis van bouwmaterialen waarmee de oorzaak van dergelijke schades meestal kan worden achterhaald. Is daar aanleiding toe, dan werken we samen met gespecialiseerde bureaus die bijvoorbeeld de constructieve aspecten kunnen beoordelen of laboratoriumonderzoek kunnen uitvoeren. Op basis hiervan wordt vervolgens een hersteladvies opgesteld.

Begeleiding herstel

Door de sterke affiniteit met de bouwpraktijk zijn adviezen van Nieman Raadgevende Ingenieurs altijd praktisch uitvoerbaar. Het is wel van belang dat deze adviezen nauwkeurig worden opgevolgd. Wij kunnen de uitvoering van de herstelwerk-zaamheden begeleiden door regelmatige controle hiervan. De gebruikelijke werkwijze is dat aanmerkingen op de uitvoering worden besproken en dat deze na afloop schriftelijk worden gerapporteerd inclusief gemaakte afspraken. Bij grote onderzoeken kunnen we als onafhankelijke partij de herstelwerkzaamheden desgewenst volledig co√∂rdineren en de uitvoeringscontroles verzorgen zoals hiervoor omschreven. Onze ervaring leert dat deze werkwijze vaak constructief werkt bij een “gespannen” relatie tussen partijen.

Vakinhoudelijke ondersteuning bij juridische geschillen

Niet altijd kunnen klachten naar tevredenheid van de klager opgelost worden. Dit kan leiden tot dermate hoog oplopende conflicten dat hiervoor een gerechtelijk vonnis wordt gevraagd bij bijvoorbeeld de Raad van Arbitrage voor de Bouw. De inbreng van Nieman Raadgevende Ingenieurs kan hierbij divers zijn. We kunnen een van de partijen technisch ondersteunen met onze kennis van bouwregelgeving, bouwfysica, bouwakoestiek, bouwkunde, brandveiligheid, etc. Tijdens de zitting kunnen we de betreffende jurist technisch ondersteunen. Daarnaast kunnen we ook als onafhankelijk deskundige opereren voor het uitbrengen van een bindend advies in een geschil.

Specialistisch gevel- en dakadvies

Voor specifieke gevel- en dakadvisering kunt u terecht bij ons Nieman-Kettlitz Gevel- en Dakadvies en voor meer informatie kunt u contact opnemen met: