Per 1 juli 2013 zijn er enkele wijzigingen aangebracht in het Bouwbesluit 2012. Een ingrijpende wijziging gaat over de isolatie-eisen bij verbouwingen. Tot 1 juli 2013 konden we in de meeste gevallen uitgaan van rechtens verkregen niveau maar hierop is een uitzondering gekomen:

Bij het hoofdstuk energiezuinigheid bij de paragraaf verbouw (art. 5.6) worden namelijk de volgende twee leden toegevoegd:

3. In afwijking op het eerste lid zijn op een ingrijpende renovatie als bedoeld in artikel 2 van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen de voorschriften van artikel 5.2 niet van toepassing en zijn de voorschriften van artikelen 5.3, eerste tot en met vierde lid en 5.4 van overeenkomstige toepassing , waarbij in plaats van het artikel 5.4 aangegeven niveau van eisen wordt uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

4. Bij ministeriële regeling kunnen voorschriften worden gegeven over de in het derde lid bedoelde ingrijpende renovatie.

Wat wordt hier nu mee bedoeld?

In lid 1 van deze paragraaf uit het Bouwbesluit 2012 wordt al aangegeven dat bij vernieuwen, veranderen of vergroten van een constructieonderdeel rechtens verkregen niveau van toepassing is met een minimale warmteweerstand van 1,3 m2.K/W.

In maart 2013 kwam hier lid 2 bij. Hierin staat dat bij het bouwen van een dakkapel of een bijbehorend bouwwerk bij een woonfunctie de nieuwbouweisen van toepassing zijn. Een aanbouw of dakopbouw van een woning moet dus voldoen aan de nieuwbouweisen wat betreft de thermische isolatie van dichte delen, ramen en deuren.

Luttebrink Enschede

Vanaf juli 2013 is er een aanvullende bepaling voor ingrijpende renovaties. In de praktijk moeten er bij ingrijpende renovatie van een woning de dichte gevels, vloeren en daken voldoen aan een Rc > 3,5 m2.K/W. De kozijnen, ramen en deuren die gerenoveerd worden moeten voldoen aan U < 1,65 W/m2.K. Artikel 5.6 lid 3 geldt voor alle functies behalve een overige gebruiksfunctie of een bouwwerk geen gebouw zijnde.

  

Een ingrijpende renovatie wordt als volgt geformuleerd:

Van een ingrijpende renovatie als bedoeld in artikel 5.6, derde lid, van het besluit is sprake wanneer meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil, bepaald volgens ISSO 75.1 (oktober 2011), wordt vernieuwd, veranderd of vergroot en deze vernieuwing, verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft.

Als een dak of gevel van een gebouw wordt vernieuwd, waarbij het oppervlak meer dan 25% van de totale gebouwschil is, zal de isolatiewaarde van dat dak of die gevel dus moeten voldoen aan nieuwbouweisen. Afhankelijk van de afmetingen van een gebouw zal bij het vervangen van het dak of zelfs één gevel, het oppervlak meer dan 25% van de gebouwschil zijn waardoor dit artikel van toepassing is.Dit geldt niet voor renovaties waarvoor geen vergunning nodig is zoals het vervangen van de dakbedekking of het naisoleren van de spouwmuur.

Binnengasthuizen Zwolle

Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft veel ervaring met het renoveren van gebouwen en de geldende eisen. Wij kunnen u bij renovatie adviseren welke regelgeving van toepassing is op uw project. Veel opdrachtgevers gaan bij renovatie verder dan de geldende eisen waarbij wij adviseren en berekenen welke specifieke maatregelen genomen kunnen worden. Enkele opdrachtgevers renoveren zelfs verder dan het huidige nieuwbouwniveau, een voorbeeld daarvan is de passief renovatie van de woningen aan de Binnengasthuizen te Zwolle en van de Luttebrink in Enschede. Hiermee wordt bewezen dat het heel goed mogelijk is om te renoveren tot nieuwbouwniveau en verder!

Heeft u vragen over deze wijziging in het Bouwbesluit 2012? Neemt u dan contact met ons op en wij helpen u graag verder met uw renovatie.

Lees meer over het Bouwbesluit 2012 en haar wijzigingen.