Bouwbesluit 2012Op 11 januari is een ontwerpbesluit betreffende wijzigingen van Bouwbesluit 2012 aan de Tweede Kamer voorgelegd. Met deze wijzigingen zal Bouwbesluit 2012 worden afgestemd op het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet (hierna ook Besluit DHW). Ook wordt met deze wijzigingen voldaan aan een aantal verplichtingen die voortvloeien uit de implementatie van de richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid (PbEU 204, L 155) (hierna: richtlijn breedband). Verder worden enkele ondergeschikte wijzigingen en correcties aangebracht.

Inhoudelijk betreft het op hoofdlijnen de volgende wijzigingen:
  • De definitie van ‘logiesfunctie met 24-uursbewaking’ wordt zo aangepast dat de alarmering in geval van een calamiteit zowel door een ontruimingsalarminstallatie als door een rookmelder mag plaatsvinden. Eerder werd in de definitie alleen gesproken over een ontruimingsalarminstallatie.
  • Er wordt een nieuw artikel ingevoegd (artikel 1.15a Drank- en horeca-inrichting) waarmee zeker wordt gesteld dat wanneer in het geval van verbouw op grond van het Besluit DHW een eis geldt die strenger is dan een eis volgens Bouwbesluit 2012, dat dan alleen de eis uit het Besluit DHW van toepassing is. Deze zwaardere eisen hebben vooral betrekking op ventilatie, plafondhoogtes en sanitair. Het doel van deze wijziging is het voorkomen dat een horeca-exploitant die aan Bouwbesluit 2012 heeft voldaan, tot de conclusie kan komen dat hij daarmee niet aan de soortgelijke maar zwaardere eisen uit het Besluit DHW heeft voldaan.
  • In samenhang met het nieuwe artikel 1.15a zullen enkele voorschriften vervallen voor de bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik. Het betreft:
    • De eis dat een toiletruimte niet rechtstreeks in een verblijfsruimte mag uitkomen (de artikel 4.10 en 4.15 vervallen);
    • De eis aan een opstelplaats voor een aanrecht (artikel 4.38, lid 4 en artikel 4.42, lid 2 vervallen).
  • Er wordt een nieuwe afdeling 6.14 Elektronische communicatie, nieuwbouw ingevoegd. Met deze afdeling zijn de artikel 2, lid 9 en 8, lid 1 en 2 van de richtlijn breedband in het Bouwbesluit opgenomen. Volgens deze richtlijn moeten nieuwe gebouwen, waaronder woningen, worden voorzien van een ‘toegangspunt’ voor elektronische communicatie met hoge snelheid. Dit toegangspunt moet liggen in een ruimte met een minimale vloeroppervlakte van 0,75 m x 0,31 m en een hoogte van ten minste 2,1 m. Deze afmetingen zijn gelijk aan de minimum afmetingen voor een meterruimte volgens NEN 2768. Verder moeten nieuwe gebouwen een ‘fysieke binnenhuisinfrastructuur voor hoge snelheid’ hebben, die door een netwerkaanbieder kan worden gebruikt om zijn aansluitleiding door te voeren naar het ‘toegangspunt’ van het gebouw. De richtlijn vraagt niet om de daadwerkelijke aansluiting zelf, het gaat er alleen om dat de mogelijkheid wordt gecreëerd om deze aansluiting eenvoudig te realiseren.
In werking treden

Naar verwachting zullen deze wijzigingen per 1 juli 2017 in werking treden, met uitzondering van de eisen die samenhangen met de richtlijn breedband. Deze eisen zullen direct in werking treden de dag nadat dit wijzigingsbesluit in het Staatsblad is gepubliceerd.

Informatie

Vragen hierover? Neemt u dan contact op met Marjolein Berghuis of Johan van der Graaf.