Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

bouwregelgeving Naar aanleiding van onderzoek in de gemeente Eindhoven circuleren er berichten over het feit dat 50% van de bouwaanvragen fout zijn. Bedoeld wordt dat de aanvragen niet volledig zijn, niet voldoen aan het bestemmingsplan, tegenstrijdigheden in de tekeningen bevatten etc. Dit constateren is één. De vraag naar de oorzaak van dit soort fouten en nog meer hoe dit te voorkomen is veel interessanter.

Nieman begeleidt veel projecten integraal: van de start van het ontwerp tot de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het aspect ‘bouwen’. Vanuit die ervaring geven wij hieronder een aantal tips om een onvolledige aanvraag te voorkomen.

  • Analyseer in het ontwerpproces tijdig wat de ruimtelijke en vooral ook technische consequenties zijn van bepalingen in het bestemmingsplan. Denk aan het bouwen op geluidbelaste locaties of het bouwen dicht bij perceelgrenzen.
  • Denk in het ontwerpproces vroegtijdig na over de aan te houden gebruiksfuncties en de consequenties die de keuze van een gebruiksfunctie heeft voor alle in het Bouwbesluit voorkomende beoordelingsaspecten. Dit geldt ook voor de indeling in gebruiks-,verblijfs-, functie- en bedgebieden en wat te denken van (sub-)brandcompartimenten en de status van voorkomende vluchtroutes. En niet te vergeten de toegankelijkheidsector.
  • Leg de zogenaamde Bouwbesluit-indelingen bij de start van een ontwerpproces eenduidig vast, zodat dat de bij het ontwerp betrokken adviseurs werken op basis van dezelfde uitgangspunten, hetgeen tegenstrijdigheden in tekeningen en controleberekeningen voorkomt.
  • Neem gedurende het ontwerpproces de tijd voor een integrale toetsing aan de relevante voorschriften in het Bouwbesluit. Constateer eventuele knelpunten tijdig en stem deze af tussen partijen.
  • Zorg voor bekendheid met de indieningsvereisten zoals omschreven in de Regeling Omgevingsrecht (kortweg omschreven als de MOR) en zorg voor een juiste interpretatie. Dit resulteert in een volledige aanvraag.BRL-5019-KOMO-IKOBKB-3

Nieman Raadgevende Ingenieurs is gecertificeerd voor alle vakgebieden in de BRL 5019. Er zijn steeds meer gemeenten die aanzienlijke legeskorting geven als een bouwplan wordt ingediend met een rapportage van een toetsing volgens BRL 5019.

Wij kunnen u uiteraard ondersteunen bij het indienen van uw omgevingsvergunning ‘bouwen’. Voor meer informatie neemt u contact op met  Adriaan de Jong, senior adviseur bouwregelgeving.

Wij zijn u graag van dienst.