Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

oproep-voor-meer-sociale-waarden-in-bouw-manifest Op 26 september jongstleden tekende bestuurslid Klaas Bakker namens Vereniging DNA in de Bouw een het manifest: “Bouwen met Waarde(n)”, samen met 8 andere organisaties (Rockwool, Heijmans, MVO Nederland, Royal Haskoning DHV, VACPunt Wonen, OVG Real Estate, De Groene Zaak en de Dutch Green Building Council), . Hannie Stappers, Director Public Affairs bij Rockwool, overhandigde het manifest  getekend door de 9 koplopers vervolgens aan Ferdi Licher, programmadirecteur Bouwen en Energie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (zie foto).

Sustainable Development Goals

Dit manifest staat niet op zichzelf, maar is geïnspireerd door “de 2030 agenda voor duurzame ontwikkeling”. Precies een jaar geleden, op 25 september 2015 is deze door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen. De kern van deze Agenda zijn 17 zogenoemde Sustainable Development Goals (SDG’s) en 169 onderliggende subdoelstellingen of targets. De goals en targets bouwen voort op de Millennium Development Goals (MDG’s) die eind 2015 zijn afgelopen, en op andere internationale overeenkomsten op het gebied van duurzaamheid. De gemaakte afspraken zijn niet wettelijk bindend, maar een inspanningsverplichting. Landen worden opgeroepen om de mondiale SDG’s te vertalen naar nationale doelstellingen en beleid.

De stakeholders van het Manifest Bouwen met Waarde(n) vragen aan overheid en bedrijfsleven vooral aandacht voor vier van de zeventien SDG’s, die positief beïnvloed kunnen worden door expliciet te sturen op prestaties op sociale waarden in gebouwen

  • Gezondheid en welbevinden in de gebouwde omgeving
  • Leefbare en duurzame steden
  • Duurzame consumptie en productie (circulaire economie)
  • Acties ter voorkoming van de klimaatverandering

Sociale duurzaamheid van gebouwen omvat onder meer de thema’s gezondheid en comfort, toegankelijkheid, veiligheid, aanpasbaarheid en impact op de omgeving.Binnen het publieke speelveld zijn er volgens de ondertekenaars van het manifest tenminste vier instrumenten die gebruikt kunnen worden om sociale prestaties tot een verplicht onderdeel van de bouwregelgeving te m

  1. Het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL 2018)
  2. De nieuwe Wet Kwalititeitsborging voor het Bouwen (Wkb, gefaseerd vanaf 1 januari 2017)
  3. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en Aanbesteden
  4. Nearly Zero Energy Buildings (2021).
Sociale impact in de Gebouwde Omgeving

Het Manifest adviseert overheid en bedrijfsleven om eerst de meest kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) op te stellen. Voorbeeld is het verminderen van de sociale impact van brand en van geluid. Verder zou de sociale impact gewaardeerd moeten worden in het inkoop en aanbestedingsproces.

In het manifest wordt ook aangedrongen op dataverzameling aan de hand van bijvoorbeeld Kadaster, CBS, IFV, Verbond van Verzekeraars en Stichting Salvage. Deze data is nu nog niet gelinkt, maar is wel cruciaal voor meting en trendanalyse. Ook communicatie naar de markt, monitoring door overheid en jaarlijkse rapportering van de behaalde resultaten aan en Sociale Impact Rapportage wordt aanbevolen. Worden de doelstellingen niet gehaald, dan moet het beleid worden bijgesteld.

DNA en Sociale Waarden

In juni dit jaar heeft DNA al het manifest voor sociale duurzaamheid getekend, behorend bij het nieuw ontwikkelde tool AQSI, dat sociale duurzaamheid van gebouwen meetbaar heeft gemaakt. Aandacht voor prestaties op het gebied van sociale waarden in gebouwen zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar is dat nog niet. Met dit tweede manifest “Bouwen met Waarde(n)”vragen we met andere vooruitstrevende partijen opnieuw expliciete aandacht voor dit onderwerp.

AQSI de sociale duurzaamheidstool Lees meer op: