Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Persbericht 10-09-2015

Morsestraat_Enschede energieneutraal

Morsestraat_Enschede energieneutraal met Nieman als PassiefBouwen adviseur

WoON Twente levert 56 duurzame woningen op.

De afgelopen vijf jaar zijn 56 energieneutrale woningen gebouwd door corporaties van WoON Twente. Het betreft woningen in Goor, Enschede, Hengelo, Overdinkel, Tubbergen en Borne. In de afgelopen periode zijn in totaal vier projecten met landelijke prijzen bekroond. Drie Passief Bouwen Award’s (2011, 2012 en 2013) en een voor de Robuust Energieneutraal Award 2013/2014.

De bewoners van de 56 woningen zijn tevreden met hun energieneutrale woning en meer bewust van energielasten. De energielasten zijn relatief laag en de woningen zijn comfortabel. Het doel van energiebesparing in de gebouwde omgeving is behaald. Ter afronding vindt op 14 september een slotsymposium plaats, waarin kennisdeling centraal staat en een verkenning is voor de ambities van Twentse corporaties in de toekomst.

Convenant als basis

In 2010 is in een convenant de ambitie vastgelegd voor het bouwen van 50 energieneutrale woningen. Hierbij is de ‘Passief Bouwenroute’ als uitgangspunt verankerd. Via de uitgangspunten van de ‘trias energetica’ (TU Delft) is gekomen tot verschillende concepten voor energieneutrale nieuwbouw. Het project is ondersteund door de Provincie Overijssel.

Resultaten

Als resultaat zijn er tevreden bewoners in Twente. De woningen zijn energieneutraal voor verwarming, ventilatie, warm water en hulpenergie. Dat betekent een hoogste energielabel. De Rc (warmteweerstand) is gemiddeld 8,6 tot 9,1 m2 K/W. De bouwkosten van een nieuwe woning variëren van €101.000 tot €149.000 (excl. BTW). De huurprijs is voor een deel in de sociale sector en een deel zit in vrije huursector.

6 energieneutrale woningen Borne

6 energieneutrale woningen Borne

Ontwikkelingen energieneutraal

Het overheidsbeleid is gericht op energieneutrale nieuwbouw in 2020 en een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. De betrokken corporaties willen voorbereid zijn op het gewenste beleid voor de toekomstige bouw- en renovatieopgaven. Bij de start was er een EPC norm van maximaal 0,8. Dit is verlaagd in 2015 naar 0,4. Ambitie in de projecten was woninggebonden energieneutraliteit. Dat komt neer op een EPC van 0,15 of beter.

Innovatie en samenwerking

Er zijn bij deze 56 woningen veel partijen betrokken uit de brede keten van regionaal actieve bedrijven. Innovatieve installatie- en bouwtechnieken zijn toegepast zonder dat een huis er geheel anders uit kwam te zien. De motivatie voor dit project vanuit WoON is gewenste innovatie ten behoeve van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Enerzijds ingegeven door het grote aandeel dat de gebouwde omgeving heeft in de uitstoot van broeikasgassen (met name CO2) en ook in het betaalbaar houden van de woonlasten (minder energielasten) voor de huurders. Door het toepassen van verschillende concepten zijn verschillen te analyseren en te benutten voor de toekomst.

Gedrag van de bewoner is succesfactor

Belangrijke vervolgstap betreft de monitoring na nieuwbouw. De meeste corporaties borgen dat met een volgsysteem van het verbruik van energie en kosten van beheer. Na oplevering zijn enkele corporaties direct met de (digitale) monitoring gestart. Daarnaast is extra geïnvesteerd in de communicatie richting bewoners zoals persoonlijke begeleiding van bewoners door een energieconsulent of energiecoach.

Ambities voor energie neutraal wonen in Twente

In Twente zijn veel ambities vanuit gemeenten, provincie en corporaties om te kijken wat de mogelijkheden zijn betreffende de energieneutraliteit in de gebouwde omgeving. Dit geldt voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw. Toepassingen van nieuwe technologie, nieuwe samenwerkingsvormen in de bouwketen en veranderende wetgeving zoals de EPV (EnergiePrestatieVergoeding) en de nieuwe Woningwet spelen daarbij een belangrijke rol.

WoON Twente is een kennisplatform van 17 samenwerkende corporaties in Twente. De corporaties beheren gezamenlijk circa 80.000 woningen in Twente. Het platform zet zich in voor kennisdeling en agendering van vraagstukken op het gebied van wonen.

Bij dit project deden zeven corporaties mee: De Woonplaats, Domijn, Ons Huis, Viverion, Woningstichting Tubbergen, Woonbeheer Borne (per medio 2015 gefuseerd met Welbions) en Welbions. Zie ook www.woontwente.nl.

Nieman Raadgevende Ingenieurs

Nieman RI adviseert WoOn en heeft een bijdrage geleverd aan verschillende projecten.

Lees en/of download het Persbericht 56 energieneutrale woningen 2015 WoON Twente

podium woontwente1 Symposium 50 energieneutrale woningen in Twente op 14 september 2015

Het slotsymposium, waarin kennisdeling centraal stond en er een verkenning was voor de ambities van Twentse corporaties in de toekomst. Zoals nu ook de verduurzaming en verversing van de bestaande woningvoorraad in Twente.

Harm Valk was de dagvoorzitter en Jan Pieter van Dalen sprak over ‘Energieneutraal via de PassiefBouwen route’.

Lees hier meer over dit symposium en download de presentaties.