Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Voorkant_Jaarboek_Beveiliging_Totaal_2016 Een van de veiligheidsdoelen van het Bouwbesluit 2012 is instandhouding van de vluchtroutes, oftewel de vluchtveiligheid. Met name in grote compartimenten leidt het toepassen van de voorschriften van Bouwbesluit 2012 tot knelpunten. Er is weliswaar meer tijd beschikbaar om een groot compartiment te ontvluchten, maar er is ook meer tijd nodig. Om die reden is een doelgerichte beschouwing van de vluchtveiligheid onvermijdelijk.

Inleiding

De veiligheid van bouwwerken onder zowel gebruikscondities als bijzondere condities (zoals brand) is vastgelegd in de voorschriften van Bouwbesluit 2012. Deze voorschriften zijn prescriptief van aard. Dat houdt in dat concrete functionele eisen zijn voorzien van eenduidige grenswaarden waaraan moet worden getoetst.
Een belangrijk doel van de publiekrechtelijke regelgeving is dat onder brandcondities het gebouw veilig kan worden ontvlucht. In prescriptieve voorschriften leidt dat tot functionele eisen en grenswaarden aan loopafstanden, uitstroombreedten, doorstroom- en opvangcapaciteiten, aantal en kwaliteit van vluchtroutes, enzovoort. In grote compartimenten is het vaak niet mogelijk de vluchtveiligheid op een dergelijke wijze in te richten. Voldoen grote compartimenten dan niet aan het veiligheidsniveau van Bouwbesluit 2012?

Markthal in Bolton (UK) als groot compartiment

Markthal in Bolton (UK) als groot compartiment

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een doelgerichte beschouwing noodzakelijk. De voor-schriften in Bouwbesluit 2012 dienen het bovenliggende doel in voldoende mate te garanderen. Wanneer aan de voorschriften voor veilig vluchten wordt voldaan mag worden aangenomen dat de faalkans (de kans dat niet veilig kan worden gevlucht) voldoende klein is.

In grote compartimenten duurt het langer voordat de ruimtecondities ten gevolge van een brand tot gezondheidsschade leiden dan in kleine compartimenten. Er is dus meer tijd beschikbaar voor de ontvluchting van een groot compartiment. Vaak is er ook meer tijd nodig, omdat in grote compartimenten doorgaans ook meer gebouwgebruikers aanwezig zijn. Zolang de benodigde tijd de beschikbare tijd niet overschrijdt, kan er veilig worden gevlucht. Naarmate het verschil tussen beschikbare en benodigde tijd groter wordt neemt ook het niveau van de vluchtveiligheid in het grote compartiment toe. De hamvraag is: hoeveel marge is nodig tussen beschikbare en benodigde vluchttijd om te kunnen spreken van voldoende vluchtveiligheid?

Meer informatie