Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Brandmeldinstallatie Medio 2010 zal een nieuwe, geïntegreerde AMvB in werking treden met daarin de voorschriften voor gebouw, gebruik en installaties. Onderdeel van de nieuwe AMvB is tevens de voorschriften voor brandveilig gebruik, fase 2. Hierbij zal een aantal vraagstukken dat bij de introductie van het Gebruiksbe-sluit is blijven liggen, alsnog worden opgepakt. Een belangrijk onderdeel hierbij zijn de voorschriften brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties, waar nog een aantal punten openstaan en nader moeten worden uitgewerkt. Het Ministerie van VROM heeft Adviesburo Nieman (toen; nu Nieman Raadgevende Ingenieurs) gevraagd om een werkgroep “Brandmeldinstallaties” te ondersteunen als secretaris en rapporteur. De taak van de werkgroep BMI’s is te komen tot een advies aan VROM inzake de voorschriften rondom brandmeldinstallaties en dan met name de grenswaar-den in bijlage I.

Lees en/of download het rapport: Herijking voorschriften brandmeldinstallatie in Gebruiksbesluit_2009-10-02.
Dit rapport is opgesteld door ir. Susan Eggink-Eilnader; adviseur brandveiligheid bij Nieman Raadgevende Ingenieurs.