Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De Rijksoverheid kondigde in een nieuwsbericht aan dat er de komende tijd diverse inhoudelijke wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 en de opvolger, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), te verwachten zijn.

De inhoud van deze wijzigingen is eind maart gepubliceerd in Staatsblad 2021-147. In Staatsblad 2021-211 is gepubliceerd welke wijzigingen op 1 juli in werking treden. Het gaat om de onderstaande wijzigingen.

Link naar Staatsblad 2021-211

Per 1 juli 2021 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012:

 

Constructieve veiligheid
 • De constructieve eisen uit afdeling 2.1 zijn niet van toepassing voor zover de eisen betrekking hebben op de mate van waterkerendheid van een waterkerend bouwwerk of een onderdeel daarvan (artikel 1.15b). Hiervoor gelden de specifieke regels uit de Waterwet.
Gebruiksveiligheid
 • Bij nieuwbouw of verbouw van fietsbruggen en -viaducten moet de vloerafscheiding 1,3 m hoog zijn (artikel 2.18, lid 6 en 2.21, lid 2).
 • In nieuwe voor publiek toegankelijke gebouwen (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) moeten markeringen langs trappen worden aangebracht (artikel 2.33a).
 • In nieuw te bouwen voor publiek toegankelijke gebruiksfuncties (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) moet aan beide kanten van een trap een trapleuning aanwezig zijn die 30 cm horizontaal doorloopt boven- en onderaan de trap (artikel 2.35, lid 2).
Brandveiligheid
 • Rond (beschermde) subbrandcompartimenten worden eisen gesteld aan de weerstand tegen rookdoorgang (wrd) (artikelen 2.94a en 2.94b (nieuwbouw) en artikel 2.95 (verbouw)). Het gaat om de volgens NEN 6075 te bepalen Europese rookklassen Ra (voor koude rook) en R200 (voor warme rook).
 • Rond vluchtroutes worden eisen gesteld aan de weerstand tegen rookdoorgang (wrd) in plaats van aan de wbdbo (artikelen 2.107 en 2.107a). Het gaat om de volgens NEN 6075 te bepalen Europese rookklassen Ra en R200.
 • Voor portiekflats is verduidelijkt dat alle woningen en nevenfuncties daarvan die bereikbaar zijn vanuit het trappenhuis meegeteld moeten worden bij de beoordeling of aan de grenswaarden wordt voldaan (artikel 2.104, lid 4, nieuwbouw). Het is hierdoor bijvoorbeeld niet meer mogelijk dat een stallingsgarage (nevenfunctie van het woongebouw) rechtstreeks uitkomt in het portiektrappenhuis.
 • De eisen ten aanzien van de opvang- en doorstroomcapaciteit uit artikel 2.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012 worden opgenomen in het Bouwbesluit 2012 (artikelen 2.108 en 2.108a). Deze eisen worden aangevuld met nieuwe rookdoorgangseisen.
 • Bij woningtoegangsdeuren die op grond van artikel 6.26 zelfsluitend moeten zijn, wordt het verplicht dat de deur alleen in geval van brand in de woning of in het woongebouw zelfsluitend is, oftewel dat een rookmeldergestuurde vrijloopdranger wordt toegepast (artikel 6.26, lid 5).
 • Ook bij verbouw van een woningtoegangsdeur en bij functiewijziging naar een woonfunctie moeten woningtoegangsdeuren in inwendige scheidingsconstructies zelfsluitend en met vrijloopdranger worden uitgevoerd (artikel 6.26, lid 6).

Vluchtveiligheid in de zorg

Toegankelijkheid
 • Ook bij publieke gebruiksfuncties (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) zonder toegankelijkheidssector worden eisen gesteld aan een drempeldetail (max. 20 mm hoogteverschil) bij een toegang (artikel 4.27, lid 6).
 • De eisen aan de bereikbaarheid van gebouwen vanaf de openbare weg gelden nu ook voor woongebouwen en publiek toegankelijke gebouwen (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) zonder toegankelijkheidssector (artikel 6.49, lid 1). Dit gold voorheen alleen nog voor gebouwen met een toegankelijkheidssector.
Duurzaamheid

De milieuprestatie van woonfuncties gaat van 1 naar 0,8. Meer informatie hierover kunt u lezen in dit nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Meer weten?

Wilt u weten wat deze wijzigingen specifiek voor uw project betekenen, neemt u dan contact op met Marjolein Berghuis