Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Op 13 april 2018 is de ondergrondse, openbare parkeergarage onder de woontorens Boston & Seattle opgeleverd.

Het project Boston & Seattle is een ontwikkeling van VOF Pier III, een samenwerking tussen BPD Ontwikkeling BV en Synchroon Ontwikkelaars. Het gebouw is een ontwerp van Frits van Dongen en Patrick Koschuch – architecten bij Van Dongen-Koschuch Architects and Planners.

Boston Seattle Wilhelminapier © v.o.f. Pier III

De parkeergarage aan de Otto Reuchlinweg te Rotterdam opent voor het publiek terwijl het totale project met appartementen, commerciële voorzieningen en privé parkeerplaatsen nog volop in aanbouw is. Eind april is de parkeergarage opengesteld voor bezoekers van theaters, horecagelegenheden, hotels, kantoren en abonneehouders.

Adviseur brandveiligheid

Niemanis in diverse fasen van de ontwikkeling van de woontorens en de parkeergarage  als adviseur betrokken geweest. De parkeergarage  is voorzien van brandventilatie om een offensieve inzet van de brandweer bij een brand in de parkeergarage mogelijk te maken. Daardoor kan brandcompartimentering achterwege blijven, zodat een overzichtelijke en ook sociaal veilige garage mogelijk is. Tijdens het ontwerptraject zijn stromingsberekeningen op basis van Computional Fluid Dynamics uitgevoerd om de vereiste voorzieningen voor brandventilatie te kunnen beoordelen. In het ontwerptraject is tevens de brandveiligheid van de woontorens en de daarbij horende bovengrondse parkeerlagen ten behoeve van de bewoners beoordeeld.

Gecertificeerde bouwplantoetsen

In de fase van vergunningverlening heeft Nieman een gecertificeerde bouwplantoets uitgevoerd op basis van de BRL 5019. Bij dit project was kwaliteit, volledigheid en gedetailleerdheid van de stukken waarop de omgevingsvergunning gebaseerd zou moeten zijn een belangrijk uitgangspunt. De vergunningsstukken speelden namelijk een belangrijke rol in de contractvorming met afnemers en bouwer van het project.

Daarnaast speelde het creëren van zekerheid omtrent het moment van vergunningverlening ook een cruciale rol in de contractvorming. Hoewel met betrekking tot dat laatste nog wel een aantal malen afstemming met de gemeente heeft moeten plaatsvinden, is er mede door een gedetailleerde beoordeling van het bouwplan voorafgaand aan de indiening, een helder en duidelijk vergunningsdossier ontstaan. Dit dossier is steeds het vertrekpunt voor de verdere uitwerking en beoordeling van voorstellen die vanuit de gebruikers komen of die door de aannemer worden gedaan.

Thermische belasting autobrandscenario

Tijdens de realisatie van de parkeergarage heeft de Brandpreventiecommissie (BPC) van de gemeente Rotterdam een nadere beoordeling gevraagd van de thermische belasting van een autobrand op de U-boot vloeren[i] die in de ondergrondse parkeergarage zijn toegepast. Deze U-boot vloeren zijn conform de Eurocodes getest op basis van de standaard brandkromme . Echter in de parkeergarage zal zich een afwijkend brandscenario voordoen. De zorg van de BPC was dat de vloeren niet tegen een autobrandscenario bestand zouden zijn. Er was echter reeds een vergunning  verleend zonder aanvullende voorwaarden te stellen aan de sterkte van de bouwconstructies. Door Nieman Juridisch advies is onderbouwd dat het bevoegd gezag geen eisen mag stellen die boven de verleende vergunning uitgaan. Er kan dan ook worden volstaan met vloeren die bestand zijn tegen de thermische belasting van de standaard brandkromme. Op verzoek van de bouwer, J.P. van Eesteren BV, is gelijktijdig aan het juridische traject, een onderzoek gedaan naar de te verwachten thermische belasting op de vloeren van een autobrandscenario, om in beeld te krijgen of de zorgen van de BPC terecht zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat de lokale thermische belasting van een autobrandscenario niet hoger is dan de thermische belasting van de standaard brandkromme.

Enkele dagen voor de oplevering van de parkeergarage is de BPC akkoord gegaan met de door Nieman aangeleverde juridische en inhoudelijke beoordeling van de U-boot vloeren zodat de parkeergarage in gebruik kon worden genomen.

[i] U-Boot Beton® is een gewapend- of voorgespannen vloersysteem dat ontworpen is om een lichtgewicht betonvloer te creëren. De vloer is opgebouwd uit een breedplaatvloer voorzien van holle kunststof elementen. Tussen deze elementen wordt de vloer afgestort zodat een ribbenvloer ontstaat. Belastingen worden in twee richtingen afgedragen.

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over dit project dan neemt u contact op met van John Bouwman (senior adviseur ontwerptraject), Adriaan de Jong (bouwplantoetsing tijdens het ontwerptraject) en Ruud van Herpen (brandveiligheidsadvies uitvoering parkeergarage).

Lees meer