Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

In Kop Zuid van project DUIN in Almere realiseert Koopmans vier woontorens. Het gaat in totaal om 337 appartementen met commerciële voorzieningen en een ondergrondse parkeergarage van circa 876 plaatsen.

Woontorens Almere DUIN

Bouwer Koopmans staat voor aantoonbare kwaliteit. Dit vraagt een risico gestuurde ontwikkeling, voorbereiding en uitvoering van projecten. Goede faseafsluitingen en overdrachtsmomenten zijn daarbij cruciaal. De kwaliteit van het ontwerp vormt de basis. De kwaliteitsbewaking bij de projecten in Almere Duin geeft Koopmans vorm via een systeemaanpak, werkend vanuit een risicosturing. Onze werkzaamheden zijn daarin ondersteunend en versterkend.

Werkzaamheden Nieman

Voorafgaand aan de bouw draaide Nieman mee in werksessies ten behoeve van het vaststellen van de toetsingskaders en optimalisatie van het ontwerp. Vervolgens bewaakten we gedurende de werkvoorbereiding dat voorgestelde wijzigingen niet conflicteren met regelgeving en ingediende stukken dan wel andere keuzes of concepten in gevaar brachten. In een risico-inventarisatie toetsten we aan het bouwbesluit, beoordeelden we de details en de installatietekeningen en stelden we vast welke risico’s zich in het ontwerp bevonden.

Daarna ondersteunden we bij het opstellen van de toets- en keuringsplannen door Koopmans. Onze werkzaamheden helpen de inhoudelijke kwaliteit van deze plannen te borgen. Bij de afsluiting van het uitvoeringsgereed ontwerp voerden we een eindcontrole van de bouwkundige details uit en controleerden we de installatietechnische werktekeningen.

Vervolgens liepen onze adviseurs tijdens de uitvoeringsfase periodiek over de bouw waarbij ze kwaliteitscontroles uitvoerden. Dit is een voorwaarde uit het kwaliteitsprotocol van Amvest. Daarbij ging de aandacht onder andere naar de eerder geconstateerde bouwfysische aandachtspunten. Waarbij vooral tijdens de gevelsluiting extra aandacht is voor lucht- en waterdichtheid, brandveiligheid en geluidwering. Ook voerden wij lucht- en waterdichtheidsmetingen van de gevels uit.

Bij oplevering voert Nieman ook nog de volgende metingen uit, ter vaststellening van de geleverde kwaliteit

  • lucht- en contactgeluidmetingen ten behoeve van het vaststellen van de geluidsisolatie tussen woningen,
  • meting gevelgeluidwering van geluidbelaste gevel,
  • luchtdoorlatendheidsmeting ten behoeve van controle van de uitgangspunten van de EPC-berekeningen,
  • ventilatiemetingen ten behoeve van controle van de inregeling van het mechanische ventilatiesysteem,
  • installatiegeluidmeting van mechanische ventilatiesysteem eigen woning,
  • installatiegeluidmeting van lift naar verblijfsruimte,
  • thermografische opname gebouwschil.

Bovenstaande aanpak is gebaseerd op onze ruime ervaring in het risicogericht adviseren en begeleiden van bouwprojecten en leidt ook in Almere DUIN tot een aantoonbaar hoge bouwkwaliteit en veilige, duurzame en comfortabele gebouwen.

Almere DUIN in vogelvlucht

Nieman was ook al betrokken bij het naastgelegen CSmart Hotel.

Over Almere DUIN?

DUIN is een circa 100 hectare grote bijzondere gebiedsontwikkeling in de kustzone van Almere Poort, direct aan het IJMeer en met uitzicht op Amsterdam. Er ontstaat een nieuw robuust ecosysteem met een bijzondere vegetatie en een watersysteem. De duinen gaan, net als de duinen aan de Noordzeekust, regenwater vasthouden en zorgen zo voor vertraagde afvoer bij zware regenbuien.

Lees meer over

Heeft u vragen over onze advisering voor DUIN gebiedsontwikkeling en woontorens?

Neemt u dan met Adriaan de Jong of Sander van der Tol contact op.