Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Jacco Huijzer schrijft regelmatig artikelen over de bouwregelgeving en het Bouwbesluit.

In dit artikel schrijft Jacco over de mogelijkheid om aanvullende brandveiligheidseisen te stellen bij een autobandenopslag in een woonwijk.

Een voorbeeld uit de praktijk: een handel en opslag van autobanden is pal tegen een woonwijk gelegen. Volgens het bestemmingsplan is dit bedrijf op deze locatie niet verboden. Het gebouw voldoet wat betreft brandcompartimentering en WBDBO aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. In geval van brand zal de overlast in de woonwijk groot zijn. Kunnen er door het bevoegd gezag beperkingen worden opgelegd aan het gebruik van dit gebouw? In dit artikel wordt ingegaan op de mogelijkheden die het Bouwbesluit 2012 biedt. In een volgend artikel wordt het Activiteitenbesluit milieubeheer behandeld .

Knelpunt

In geval van brand ligt voor de hand dat er sprake is van rookverspreiding in de directe omgeving. In literatuur wordt over een autobandenbrand onder andere het volgende aangegeven. Autobanden bevatten onder andere complexe koolstofverbindingen, zwavel, zinkoxide, oliën en pigmenten. Bij een brand zullen verbrandingsproducten worden gevormd die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid, meer dan bij verbranding van bijvoorbeeld olie, steenkool of hout. Bandenbranden genereren een grote hoeveelheid hitte, wat ze moeilijk te blussen maakt. De banden kunnen lange tijd blijven smeulen, waarbij juist de uitstoot van giftige stoffen groot zal zijn. Naast vervuiling van de lucht kan een autobandenbrand de bodem en het grond- en oppervlaktewater ernstig verontreinigen, door de olie die bij een dergelijke brand uit de banden vrijkomt. Een autobandenbrand gaat gepaard met de ontwikkeling van dichte zwarte rook, die stoffen bevat die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid.[1]

Gebruiksbeperking mogelijk?

Een bandenopslag en een woonwijk zijn gezien het voorgaande geen voor de hand liggende combinatie. Vooropgesteld zij dat het het meest voor de hand ligt om dergelijk gebruik in het bestemmingsplan te reguleren. In ons voorbeeld is dat niet gebeurd. Kan er op grond van het Bouwbesluit 2012 een gebruiksbeperking worden opgelegd ter voorkoming van overlast in de omgeving?

Het Bouwbesluit 2012 bevat twee relevante voorschriften: artikel 7.7 en artikel 7.10.

Lees de rest van het artikel met de conclusie in het magazine Bouwkwaliteit in de Praktijk of in de pdf Autobandenopslag in woonwijk

Lees en/of download dit eerste deel van twee artikelen over Autobandenopslag in woonwijk geschreven door Niemans juridisch adviseur Jacco Huijzer

 

[1] J. Weges e.a., Handreiking opslag van autobanden, Arnhem: NIBRA 2002, p. 39-44.

voorbeeld autobandenopslag