Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

BkiP.0708.16.Transformatie.Handhaving_1 Verpaupering lijkt uit te blijven

Onderzoek kwaliteit verbouw conform Bouwbesluit 2012

Bij onder meer brandweer en bouwtoezicht, maar ook enkele Kamerleden, bestond de vrees, dat de gewijzigde verbouwsystematiek in Bouwbesluit 2012 ernstig ten koste zou gaan van het gemiddelde kwaliteitsniveau van de via verbouw te realiseren projecten. Daarom gaf het ministerie van BZK opdracht aan Nieman Raadgevende Ingenieurs om een aantal – na 1 april 2012 ingediende – verbouwprojecten te evalueren. De Vereniging BWT Nederland nam vervolgens het initiatief om een klankbordgroep te vormen. Zij begeleidden het onderzoek.

Door allerlei oorzaken verliezen ge­bouwen hun oorspronkelijke functie. Vaak staan ze langdurig leeg. Dat is economisch gezien niet profijtelijk en kan nadelig zijn voor de kwaliteit van de woon-en werkomgeving. Slopen kan een optie zijn. Maar dat veroorzaakt een grote afvalstroom en is ook qua creativiteit een zwaktebod. Nog los van de nadelen die het slopen zelf heeft en vervolgens de lege plek in de wijk – al zijn er natuurlijk uitzonderingen en gebieden die wel wat extra licht, lucht, groen, water of speel­ruimte kunnen gebruiken.

Categorie Verbouw

De toenemende leegstand van kantoor­panden en andere bedrijfsgebouwen en de knelpunten die partijen ondervinden bij het herbestemmen van zulke panden – vaak voor een woonfunctie – hebben geleid tot een lobby om de bouwregelgeving voor dit soort projecten te versoepelen. Of die lobby terecht BkiP.0708.16.Transformatie.Handhaving_3 is, is nog maar de vraag. Er zijn vaak heel andere belemmeringen in het geding, zoals de beperkingen vanuit het bestemmingsplan met inbegrip van hindercirkels van bedrijven, de afschrijvingsproblematiek van het vastgoed, et cetera. En tot 1 april 2012 kon het bevoegd gezag bij dergelijke projecten ontheffing ge­ven van de eisen die het Bouwbesluit daaraan bij nieuwbouw stelde, mits ten minste werd voldaan aan de eisen voor de aan verbouw voorgeschreven ondergrens. Dezelfde ge­meentebesturen die de lobby voor versoepel­de bouwregels aanvoerden, maakten blijkbaar te weinig gebruik van deze bevoegdheid. Niettemin, op 1 april 2012 werd na een lange aanloop Bouwbesluit 2012 van kracht, dat een nieuwe categorie ‘Verbouw’ introduceerde en daarvoor deels afzonderlijke eisen stelt. Arti­kel 1.12 van deze AMvB stelt het volgende (de cursieve passage is de definitie van ‘Verbouw’ in Bouwbesluit 2012):

Lees gehele artikel

Lees en/of download het gehele artikel ‘Verpaupering lijkt uit blijven’ geschreven door ing. G.J. van Leeuwen en collega Johan van der Graaf voor Bouwkwaliteit in de Praktijk, juli/augustus 2016