Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Planologie en bouwregelgeving steeds dichter bij elkaar

Met de komst van de Omgevingswet kruipen planologie en technische bouwregelgeving dichter tegen elkaar aan. De verbindende schakel vormt het zogenaamde ‘omgevingsplan’, de opvolger van de huidige bestemmingsplannen. Hierin komt meer ruimte voor lokale regels van technische aard. Dit artikel geschreven door Johan van der Graaf en Joost Pothuis gaat in op de mogelijke impact en de kansen.

Naar verwachting wordt in 2021 de Omgevingswet van kracht. Aan de Omgevingswet liggen dé.volgende uitgangspunten ten grondslag:

  • minder en overzichtelijke regels;
  • meer ruimte voor initiatieven;
  • lokaal maatwerk, en;
  • vertrouwen

De Omgevingswet wijst het ‘Besluit bouwwer­ken leefomgeving’ (Bbl) aan, de opvolger van het huidige Bouwbesluit 2012. Het Bbl omvat de voorschriften voor bouwwerken, waarbij de kern wordt gevormd door de voorschriften uit het huidige Bouwbesluit 2012. Met de in 2012 doorgevoerde deregulering liep het Bouw­besluit inhoudelijk vooruit op de met de Om­gevingswet beoogde deregulering (minder en overzichtelijke regels). Het is zelfs zo dat een voorstel voor verdergaande deregulering van bruikbaarheidseisen voor de woonfunctie in het concept Bbl door de kamer is afgewezen. Dit wil echter niet zeggen dat het Bbl een kloon van Bouwbesluit 2012 is. In dit artikel lichten we een tipje op van de sluier door na een korte schets van de ontstaansgeschiede­nis in te gaan op de invloed van het uitgangs­punt ‘lokaal maatwerk’ op het Bbl.

Landefijk uniforme bouwvoorschriften In 1992 is het (eerste) Bouwbesluit van kracht geworden. In de naoorlogse wederopbouw­periode ontwikkelde de bouw zich van een sterk lokaal georiënteerde activiteit tot een landelijke activiteit. Daarmee ontstond een roep om meer landelijke uniformiteit in de bouwvoorschriften. De Vereniging van Neder­landse Gemeente (VNG) pakte de handschoen op, door in begin jaren zestig met de eerste

Modelbouwverordening te komen. Dit bleek een goede zet, alleen al vanwege het feit dat in de jaren tachtig 99% van de gemeenten de Modelbouwverordening, goeddeels ongewij­zigd, in de gemeentelijke bouwverordening opnam. In de jaren tachtig werd besloten dat de rijksoverheid het stokje van de VNG zou overnemen. In 1992 was het eerste Bouw­besluit een feit, zij het dat de landelijk unifor­me prestatie-eisen alleen waren toegespitst op woningen, woonwagens, logiesgebouwen en kantoorgebouwen.

Lees en/of download dit Artikel planologie en bouwregelgeving geschreven door Johan van der Graaf en Joost Pothuis voor Bouwkwaliteit in de Praktijk, maart 2018

Artikel planologie en bouwregelgeving