Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Jacco Huijzer schrijft regelmatig artikelen over de bouwregelgeving en het Bouwbesluit.

In dit tweede artikel over autobanden in woonwijk schrijft Jacco over hoe omgegaan wordt met de rookverspreiding in de directe omgeving bij een autobandenopslag in een woonwijk.

Een voorbeeld uit de praktijk: een handel en opslag van autobanden is pal tegen een woonwijk gelegen. Volgens het bestemmingsplan is dit bedrijf op deze locatie niet verboden. Het gebouw voldoet wat betreft brandcompartimentering en WBDBO aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit 2012. In geval van brand zal de overlast in de woonwijk groot zijn. Kunnen er door het bevoegd gezag beperkingen worden opgelegd aan het gebruik van dit gebouw op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer? Het vorige artikel ging in op de mogelijkheden die het Bouwbesluit 2012 biedt.

Gebruiksbeperking mogelijk?

In geval van brand ligt voor de hand dat er sprake is van rookverspreiding in de directe omgeving. Een bandenopslag tegen een woonwijk aan is daarom geen voor de hand liggende combinatie. Vooropgesteld zij dat het meest voor de hand ligt om dergelijk gebruik in het bestemmingsplan te reguleren. In ons voorbeeld is dat niet gebeurd. Kunnen er op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer dan nog beperkingen worden opgelegd?

Maatwerkvoorschrift Activiteitenbesluit

Dat is inderdaad het geval. Er kan een grondslag voor het opleggen van een gebruiksbeperking worden gevonden in het opleggen van een maatwerkvoorschrift, op grond van artikel 2.1, vierde lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Artikel 2.1, eerste lid, van het Activiteitenbesluit milieubeheer luidt als volgt: “Degene die een inrichting drijft en weet of redelijkerwijs had kunnen weten dat door het in werking zijn dan wel het al dan niet tijdelijk buiten werking stellen van de inrichting nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of kunnen ontstaan, die niet of onvoldoende worden voorkomen of beperkt door naleving van de bij of krachtens dit besluit gestelde regels, voorkomt die gevolgen of beperkt die voor zover voorkomen niet mogelijk is en voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.”

Lees de rest van het artikel met de conclusie in het magazine Bouwkwaliteit in de Praktijk of in de pdf…..

Lees en/of download dit tweede deel van het artikel Autobandenopslag in woonwijk geschreven door Niemans juridisch adviseur Jacco Huijzer

 

voorbeeld autobandenbrand