Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Het Ministerie van BZK schreef de verzamelbrief brandveiligheid aan de Tweede Kamer

Op 16 juni 2020 schreef het Ministerie van BZK de verzamelbrief brandveiligheid aan de Tweede Kamer. In deze brief bespreekt het Ministerie verschillende onderwerpen op het gebied van brandveiligheid van gebouwen. Waaronder de uitvoering van een aantal moties en toezeggingen op dit terrein. En het onderzoek naar de voortgang van de gemeentelijke inventarisatie  van gebouwen met mogelijk risicovolle gevels.

Lees en/of download de Verzamelbrief brandveiligheid

Joost Pothuis was zowel betrokken bij het rapport over de Grenfell Tower brand door de Adviescommissie Toepassing en Gelijkwaardigheid Bouwvoorschriften (ATGB) als bij het onderzoek naar de voortgang van de gemeentelijke inventarisatie. Over de inventarisatie, de vervolgonderzoeken en de uitkomsten hiervan leest u hieronder meer.

Inventarisatie brandveiligheid gevels

Naar aanleiding van de brand in de Londense Grenfell Tower heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in 2018 gemeenten verzocht om de meest risicovolle gebouwen in de gemeente te inventariseren en er vervolgens op toe te zien dat eigenaren van deze gebouwen onderzoek uitvoeren naar de brandveiligheid van de gevels en indien noodzakelijk maatregelen nemen om de veiligheid te waarborgen.

In 2019 is de voortgang van deze inventarisatie door Arcadis voor het eerst onderzocht. In het voorjaar van 2020 werd een herhaling van dit onderzoek uitgevoerd, dit keer in samenwerking met Nieman Raadgevende Ingenieurs.

Enquête-onderzoek

Om de huidige stand van de onderzoeken binnen de gemeenten te achterhalen, is er opnieuw een inventarisatie uitgevoerd. Arcadis heeft met het uitvoeren van de zelfde enquête onder bij dezelfde selectie van gemeenten, een scherp inzicht verkregen in de sinds 2019 door gemeenten bereikte voortgang.

Resultaat

Uit dit onderzoek bleek dat medio 2019 74% van de gemeenten was begonnen met deze inventarisatie, terwijl het in mei 2020 om ca 91 % van de gemeenten gaat.

Van de kleine gemeenten is nu 86 % gereed met de inventarisatie, en van de grote gemeenten 26 %. Omdat die grote gemeenten juist de hoogbouwgemeenten zijn, is er nog niet veel te zeggen over het aantal risicovolle gevels in Nederland. Wel kan geconstateerd worden dat de gemeenten nog niet veel bewezen risicovolle gevels hebben aangetroffen (2 in 2019 en één meer in 2020).

Lees en/of download het gehele Onderzoek inventarisatie brandveiligheid gevels

Arcadis en Nieman

Dit onderzoek en de daarop gebaseerde rapportage zijn door Arcadis tot stand gebracht onder begeleiding van en kwaliteitsborging door Joost Pothuis, sinds maart 2020 werkzaam bij Nieman Raadgevende Ingenieurs.

Heeft u vragen over dit artikel?

Neemt u dan met Joost Pothuis contact op.

Lees ook