Weg- en railverkeerslawaai

Bij het opstellen of wijzigen een bestemmingsplan is er volgens de Wet geluidhinder nagenoeg altijd een onderzoekplicht naar de akoestische situatie bij geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen, scholen en gezondheidszorggebouwen. Wij bepalen de hoogte van geluidbelastingen door weg- en railverkeerslawaai door middel van gedetailleerd (reken)onderzoek. Bij te hoge geluidbelastingen worden mogelijke maatregelen aan de bron (stiller asfalt, raildempers) of overdrachtsweg (geluidschermen) onderzocht. Als blijkt dat die maatregelen niet afdoende zijn, dan wordt nader onderzoek gedaan naar de geluidwering van de gevels en daken.

Weg- en railverkeerslawaai

Industrie- en horecalawaai

Ondernemingen moeten zich houden aan de algemene regels van het Activiteitenbesluit en/of de maatwerkvoorschriften volgens de Wet milieubeheer. Voor kleine lawaaimakers zoals kantoren, winkels, parkeergarages et cetera alsmede middelgrote lawaaimakers zoals horeca en kleinschalige industrie verrichten wij akoestisch onderzoek. Vooraf bepalen wij randvoorwaarden waarmee aan de voorschriften wordt voldaan en achteraf wordt dat door middel van meting gecontroleerd. Uit het onderzoek kan blijken dat niet aan de voorschriften wordt voldaan. In dat geval beoordelen wij of de voorschriften en regelgeving ruimte voor aanpassingen bevatten. Ook adviseren wij u bij maatregelen aan de geluidbron en in de overdrachtsweg.