Bij parkeer- en stallinggarages spelen zowel bouwfysische als stedenbouwfysische aspecten een rol. De belangrijkste stedenbouwfysische aspecten betreffen het buitenmilieu (geluid- en luchtemissies). De belangrijkste bouwfysische aspecten betreffen het binnenmilieu (ventilatie) en de brandveiligheid.

Buitenmilieu

Een parkeergarage heeft invloed op het buitenmilieu in de directe omgeving. Het gaat daarbij om:

  • de geluiduitstraling naar de omgeving ten gevolge van installaties en autoverkeer;
  • de invloed van verontreinigende luchtemissies uit geparkeerde en rijdende auto’s in de parkeergarage.

De verontreinigende emissies vanuit de parkeergarage mogen in de omgeving ervan niet tot een onacceptabele luchtkwaliteit leiden. Er moet aan de grenswaarden van de Wet Luchtkwaliteit worden voldaan. Dit heeft consequenties voor de dimensionering van ventilatievoorzieningen. Nieman Raadgevende Ingenieurs kan hierin adviseren.

Binnenmilieu

Parkeergarages

Ventilatie van de parkeergarage is nodig om de verontreinigingen uit het binnenmilieu af te voeren. Normblad NEN 2443 geeft hiervoor richtlijnen. Daarnaast moet de ventilatie voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit (overige gebruiksfunctie voor stallen van motorvoertuigen).

Voor natuurlijk geventileerde parkeer-garages worden beide methoden met elkaar verenigd in een luchtstroommodel, dat fysisch een betere aansluiting geeft aan de werkelijkheid. Hiermee kan een optimale natuurlijke ventilatie worden bereikt.

Overigens wordt steeds vaker hybride ventilatie toegepast. Stuwkrachtventilatoren, gecombineerd met natuurlijke ventilatie-openingen is hiervan een voorbeeld. Hiermee wordt de ventilatie-efficiëntie vergroot, waardoor het ventilatiedebiet kan worden gereduceerd. Nieman Raadgevende Ingenieurs kan dit met behulp van Computational Fluid Dynamics (CFD) optimaliseren.

Brandveiligheid

Tenslotte dient de parkeergarage brandveilig te zijn conform het Bouwbesluit.

ParkeergaragesOmdat veel parkeergarages de maximale brandcompartiments-grootte volgens Bouwbesluit van 1.000 m2 overschrijden en compartimentering niet altijd wenselijk is, dient een gelijkwaardige oplossing gevonden te worden. Omdat de brandomvang slechts enkele auto’s zal bedragen, kan compartimentering achterwege blijven, mits:

  • brandweerinzet mogelijk wordt gemaakt door rookbeheersingmaatregelen;
  • brandweerinzet snel kan worden gerealiseerd door een hoog
  • installatietechnisch brandbeveiligingsniveau.

De brandventilatie speelt hierin een grote rol en is vrijwel altijd maatgevend boven de normale gebruiksventilatie.

parkeergarage_jpg