detailtekeningLos van de beoordeling van tekeningen en berekeningen, bepalen de details in belangrijke mate of voldaan wordt aan de in het Bouwbesluit voorgeschreven bouwfysische prestaties. Het is dan ook zinvol dat details worden gecontroleerd; met name bij de niet traditionele bouwsystemen en detaillering. Bij de beoordeling van details wordt met name gelet op aspecten als brand, geluid, waterdichtheid, koudebruggen, thermische isolatie en de luchtdoorlatendheid van de gebouwschil. Ook wordt ook rekening gehouden met uitvoerbaarheid en kwaliteit in het algemeen.

In principe wordt gerapporteerd door opmerkingen in de tekeningen van de details te plaatsen, zodat voor u (en eventueel het uitwerkingsbureau) gelijk zichtbaar is wat aangepast moet worden.

Heeft u slechts een beperkt budget? Niet alle details hoeven te worden beoordeeld. Er kan ook worden volstaan met de fysisch meest relevante details. De praktijk leert dat een detailbeoordeling het meest tot zijn recht komt, als de opmerkingen worden toegelicht in een bespreking.

Vragen hierover? Neem contact op met Cor Ruiter.