Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Gepubliceerd op 20 april 2021, update 23 augustus 2021

De Rijksoverheid heeft in een nieuwsbericht aangekondigd dat er de komende tijd diverse inhoudelijke wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 en de opvolger, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), te verwachten zijn.

De inhoud van deze wijzigingen is eind maart gepubliceerd in Staatsblad 2021-147. In Staatsblad 2021-211 is de inwerkingtredingsdatum van een deel van deze wijzigingen gepubliceerd. Van een ander deel van de wijzigingen is de inwerkingtredingsdatum nog niet gepubliceerd, maar is de datum af te leiden uit de diverse toelichtingen. In dit overzicht zetten wij de belangrijkste wijzigingen en verwachte wijzigingsdata voor u op een rij.

1 juli 2021

Per 1 juli 2021 worden de volgende wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012:

Constructieve veiligheid
 • De constructieve eisen uit afdeling 2.1 zijn niet van toepassing voor zover de eisen betrekking hebben op de mate van waterkerendheid van een waterkerend bouwwerk of een onderdeel daarvan (artikel 1.15b). Hiervoor gelden de specifieke regels uit de Waterwet.
Gebruiksveiligheid
 • Bij nieuwbouw of verbouw van fietsbruggen en -viaducten moet de vloerafscheiding 1,3 m hoog zijn (artikel 2.18, lid 6 en 2.21, lid 2).
 • In nieuwe voor publiek toegankelijke gebouwen (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) moeten markeringen langs trappen worden aangebracht (artikel 2.33a).
 • In nieuw te bouwen voor publiek toegankelijke gebruiksfuncties (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) moet aan beide kanten van een trap een trapleuning aanwezig zijn die 30 cm horizontaal doorloopt boven- en onderaan de trap (artikel 2.35, lid 2).
Brandveiligheid
 • Rond (beschermde) subbrandcompartimenten worden eisen gesteld aan de weerstand tegen rookdoorgang (wrd) (artikelen 2.94a en 2.94b (nieuwbouw) en artikel 2.95 (verbouw)). Het gaat om de volgens NEN 6075 te bepalen Europese rookklassen Ra (voor koude rook) en R200 (voor warme rook).
 • Rond vluchtroutes worden eisen gesteld aan de weerstand tegen rookdoorgang (wrd) in plaats van aan de wbdbo (artikelen 2.107 en 2.107a). Het gaat om de volgens NEN 6075 te bepalen Europese rookklassen Ra en R200.
 • Voor portiekflats is verduidelijkt dat alle woningen en nevenfuncties daarvan die bereikbaar zijn vanuit het trappenhuis meegeteld moeten worden bij de beoordeling of aan de grenswaarden wordt voldaan (artikel 2.104, lid 4, nieuwbouw). Het is hierdoor bijvoorbeeld niet meer mogelijk dat een stallingsgarage (nevenfunctie van het woongebouw) rechtstreeks uitkomt in het portiektrappenhuis.
 • De eisen ten aanzien van de opvang- en doorstroomcapaciteit uit artikel 2.1 van de Regeling Bouwbesluit 2012 zijn opgenomen in het Bouwbesluit 2012 (artikelen 2.108 en 2.108a). Deze eisen worden aangevuld met nieuwe rookdoorgangseisen.
 • Bij woningtoegangsdeuren die op grond van artikel 6.26 zelfsluitend moeten zijn, wordt het verplicht dat de deur alleen in geval van brand in de woning of in het woongebouw zelfsluitend is, oftewel dat een rookmeldergestuurde vrijloopdranger wordt toegepast (artikel 6.26, lid 5).
 • Ook bij verbouw van een woningtoegangsdeur en bij functiewijziging naar een woonfunctie moeten woningtoegangsdeuren in inwendige scheidingsconstructies zelfsluitend en met vrijloopdranger worden uitgevoerd (artikel 6.26, lid 6).
Toegankelijkheid
 • Ook bij publieke gebruiksfuncties (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) zonder toegankelijkheidssector worden eisen gesteld aan een drempeldetail (max. 20 mm hoogteverschil) bij een toegang (artikel 4.27, lid 6).
 • De eisen aan de bereikbaarheid van gebouwen vanaf de openbare weg gaan ook gelden voor publiek toegankelijke gebouwen (bijeenkomstfuncties, gezondheidszorgfuncties en winkelfuncties) en woongebouwen zonder toegankelijkheidssector (artikel 6.49, lid 1). Voorheen gold dit alleen nog voor gebouwen met een toegankelijkheidssector.
Duurzaamheid

De milieuprestatie van woonfuncties gaat van 1 naar 0,8 (artikel 5.9, lid 1). Meer informatie hierover kunt u lezen in dit nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

1 januari 2022

Per 1 januari 2022 wordt naar verwachting de volgende wijziging doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012:

Toegankelijkheid

Bij elke toegang naar een woning vanuit een gemeenschappelijke verkeersruimte of vanaf het aansluitende terrein moet een drempeldetail van 0,02 meter aanwezig zijn (artikel 4.27, lid 3). Let op: trapjes voor een voordeur zijn hiermee dus niet meer mogelijk. Deze eis gaat vooralsnog niet gelden ter plaatse van een balkon of dakterras. Mogelijk zal hier in de toekomst wel een eis aan worden gesteld.

1 juli 2022

Met de inwerkingtreding van het Bbl, naar verwachting per 1 juli 2022, zullen onder andere de onderstaande wijzigingen worden doorgevoerd. Uiteraard zijn er nog meer verschillen tussen het huidige Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving. Binnenkort publiceert het Ministerie van BZK het ‘Praktijkboek Bbl’, geschreven door Nieman-medewerkers. In dit boek zijn de belangrijkste inhoudelijke verschillen met het Bouwbesluit duidelijk aangegeven.

Brandveiligheid

Er worden nieuwe bouwkundige eisen ten aanzien van liften in nieuwe woongebouwen gesteld. Let op, het gaat alleen om liften in een (gemeenschappelijke) toegankelijkheidssector, bij kleine woongebouwen geldt dit dus niet. Het doel van deze eisen is dat liften beter worden beschermd tegen brand en rook, zodat de kans dat een lift bij brand door minder zelfredzamen, die niet zelf via een trap kunnen vluchten, kan worden gebruikt groter wordt.

 • De WBDBO van een brandcompartiment naar een lift in toegankelijkheidssector in een woongebouw moet 60 minuten bedragen (artikel 4.53, lid 1, Bbl).
 • Voor een lift in een toegankelijkheidssector in een woongebouw is een voorportaal (extra beschermde vluchtroute) vereist waaraan geen woningtoegangen mogen grenzen (artikel 4.77a Bbl). Het Bbl stelt geen nadere eisen aan de afmetingen van dit voorportaal. Wel zal dit portaal zodanig moeten zijn dat hierin de vereiste keermogelijkheid voor rolstoelgebruikers (vlak van 1,5 m x 1,5 m) past.
 • De elektriciteitsvoorziening van een lift in een toegankelijkheidssector moet in een 60 minuten brandwerend afgescheiden ruimte liggen. Deze wbdbo geldt in de richting van de ruimte met de elektriciteitsvoorziening (artikel 4.218a Bbl).

Daarnaast zijn per 1 juli 2022 rookmelders die voldoen aan EN 14604 in bestaande woningen verplicht (artikel 3.117, lid 1, en 3.117a Bbl). Dit zijn rookmelders op batterijen. Deze rookmelders moeten worden aangebracht op elke bouwlaag in ruimten waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van een woning.

Gezondheid

Het wordt niet meer toegestaan om de rookgasafvoer van een verbrandingstoestel voor vaste brandstoffen (open haard, pelletkachel e.d.) via de gevel te laten lopen. Dit zal ook gaan gelden bij verbouw, dus bij het plaatsen van een dergelijke rookgasafvoer in een bestaand gebouw.

Toegankelijkheid

De eisen aan de bereikbaarheid van gebouwen vanaf de openbare weg gaan ook gelden voor (eengezins)woningen (artikel 4.192, lid 1, Bbl).

Meer weten?

Wilt u weten wat deze wijzigingen specifiek voor uw project betekenen, neemt u dan contact op met een van onze vakinhoudelijke adviseurs.

Toegankelijkheid