Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Bedrijfshallen: nieuwe kansen voor verduurzaming

Deze whitepaper is samengesteld door Nieman Raadgevende Ingenieurs in opdracht van RVO.nl voor de Topsector Energie op verzoek van TKI Urban Energy.

Handvatten voor integraal maatwerk

Bij de energietransitie in de gebouwde omgeving krijgen bedrijfshallen meestal maar weinig aandacht. Misschien is dat logisch. In een bedrijfshal staat de functionaliteit immers voorop: het bedrijfsmatig bewerken en opslaan van materialen en goederen. Bijzondere eisen worden er verder nauwelijks gesteld. Ambities op het vlak van energie-efficiëntie zijn beperkt. Ook dat is logisch, want elektriciteit kost weinig en de terugverdientijd van de meeste maatregelen gaat verder dan de planningshorizon van veel bedrijven.

Meer dan 80.000 bedrijfshallen

Toch staan er in ons land meer dan 80.000 bedrijfshallen. Dagelijks werken er honderdduizenden mensen. Het energiegebruik is aanzienlijk en 3,5 procent van de binnenlandse CO2-emissie ontstaat hier. Bedrijfshallen hebben bovendien een gezamenlijke oppervlakte van 250 vierkante kilometer en hebben daarmee veel invloed op het aanzien van ons land. Er is aanleiding om opnieuw te kijken naar kansen voor duurzame kwaliteit. Veel maatregelen die vier of vijf jaar geleden niet haalbaar werden geacht, zijn dat nu wel. We zien dat de panelen snel verschuiven.

Verduurzaming

Maar verduurzaming van bedrijfshallen moet het niet alleen hebben van terugverdientijden. In deze whitepaper gaan we op zoek naar koppelkansen. De economie verandert, zeker sinds de coronacrisis. Veel sectoren hebben het lastig, maar het aandeel distributie en logistiek neemt fors toe. Sommige bedrijfshallen worden daarvoor gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Er worden ook veel hallen verbouwd. Dat biedt aanknopingspunten om tegelijk de energieprestatie te verbeteren. Het gebruik van aardgas wordt uitgefaseerd. Er zijn alternatieven nodig en ook dat opent nieuwe vensters. We zien ook dat duurzame technologieën goedkoper worden, terwijl aan de andere kant de waarde stijgt die klanten en het grote publiek aan duurzaamheid hechten. En last but not least stellen de mensen die dagelijks in een bedrijfshal werken, steeds hogere eisen aan een gezonde arbeidsomgeving. Ook dat kan aanleiding zijn voor een integrale verbeterslag.

Op het gebied van verduurzaming is veel mogelijk. Om de kansen op te sporen, is het belangrijk per gebouw aansluiting te zoeken bij kenmerken en functies. De ene bedrijfshal is de andere niet. Niet alles kan zomaar overal. Tegelijk bestaat de indruk dat er nog veel laaghangend fruit is. Door op zoek te gaan naar koppelkansen kan een verbouwing tegelijk aanleiding zijn om de functionaliteit, de energieprestatie, het werkklimaat en de uitstraling te verbeteren. Dan zijn stappen mogelijk.

Energiemaatregelen

In deze whitepaper schetsen we mogelijke energiemaatregelen. Daarbij beperken we ons tot gebouwgebonden energie voor verwarming, koeling en verlichting. Energie die nodig is voor het primaire bedrijfsproces laten we buiten beschouwing. We geven aan in welke soort bedrijfshal energiemaatregelen vooral van toepassing kunnen zijn en welke kansen zich voordoen. Doel is om de sector concrete handvatten te bieden om de potentie op het gebied van energiebesparing en energieopwekking beter te benutten. Innovatieve concepten krijgen meer kans van slagen als we tegelijk kijken naar de bijdrage die deze leveren aan andere aspecten van duurzaamheid zoals een gezonde werkomgeving, een duurzame uitstraling van het gebouw, vergroening en circulariteit.

Stakeholders, onder wie gemeenten, parkmanagers, ondernemers en marktpartijen in de bouwsector komen op 9 november 2020 bijeen om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Deze whitepaper legt een basis voor de discussie. Onze stelling is dat het van waarde is om integraal na te denken over verduurzaming van bedrijfshallen in relatie tot beheer, onderhoud, renovatie en nieuwbouw. Daar ligt een sleutel tot succes. We laten daarom zien welke methoden en technieken daarvoor bestaan en welke innovaties we nog kunnen verwachten.

Samenstelling whitepaper

Deze whitepaper is samengesteld door Nieman Raadgevende Ingenieurs in opdracht van RVO.nl voor de Topsector Energie op verzoek van TKI Urban Energy. Bijdragen zijn geleverd door een klankbordgroep met professionals uit de sector.

Download en lees de Whitepaper Bedrijfshallen Nieman-TKI-RVO november 2020

Lees ook

Whitepaper Bedrijfshallen door Nieman voor RVO en TKI Energy 11-2020