Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Nieman onderzoekt, adviseert en geeft praktische oplossingen in alle bouwfases van projecten op het gebied van energie en duurzaamheid.

Op dit moment gebeurt er veel op het gebied energie en duurzaamheid in de gebouwde omgeving. De energietransitie eist in de bouw- en vastgoedsector haast alle aandacht op. Terecht, want het probleem is urgent, de ambitie hoog en er bestaan praktische oplossingen.

EPC -> BENG

De bouwregelgeving stelt eisen aan de energieprestatie van nieuwe gebouwen. Die drukken we nu uit in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Woningen moeten voldoen aan een EPC-eis van maximaal 0,4. Voor utiliteitsfuncties is er sprake van een differentiatie per gebruiksfunctie.

Vanaf 1 januari 2020 (datum bouwaanvraag) zijn alle nieuwe gebouwen (bijna) energieneutraal. Voor overheidsgebouwen geldt dit per 1 januari 2019. De term BENG is een letterlijke vertaling van het begrip ‘nearly zero energy buildings’ (nZEB) uit de Europese EPBD (Energy performance of buildings directive).

Voor nieuwe gebouwen gelden drie BENG-indicatoren. Deze drie vormen gezamenlijk de opvolger van de huidige EPC-eisen. Deze nieuwe indicatoren worden ook met een nieuwe bepalingsmethode berekend: NTA 8800. In de loop van 2019 worden de grenswaarden van de drie BENG-indicatoren bekend.Deze gaan gelden voor alle gebruiksfuncties waarvoor nu ook al een energieprestatie-eis geldt.
Lees hierover meer over BENG: Wettelijke eis voor energieneutraal bouwen

Trias energetica Wat is Trias energetica

De trias energetica levert een praktisch denkraam om te komen tot een goed energieconcept, aan de hand van drie stappen:
1. Beperk de energiebehoefte
2. Gebruik hernieuwbare energie
3. Gebruik fossiele energie zo efficiënt mogelijk
Het uiteindelijke doel daarbij is dat de gebouwde omgeving energieneutraal wordt. Dat kan door de eerste en tweede stap te laten toenemen; de derde stap wordt dan langzaam kleiner, zodat we op langere termijn niet meer afhankelijk zijn van fossiele energie.

Energieprestatie bestaande gebouwen

In de bestaande bouw kan de energetische prestatie vaak aanzienlijk worden verbeterd. Nieman verricht bouwkundige en installatietechnische inspecties om de energetische situatie van woningen en utiliteitsgebouwen te beoordelen.

Op basis van deze gegevens berekenen wij voor het gebouw de huidige energetische prestatie, waarna verbeterconcepten worden voorgesteld en doorgerekend. Je krijgt maatwerkadvies waarbij wij rekening houden met de praktische uitvoerbaarheid, prijs-kwaliteit verhouding en inpasbaarheid van de installaties en de te behalen energetische prestatie.

Om tot een optimaal kosteneffectief maatregelenpakket te komen stelt Nieman vanaf het schetsontwerp energieconcepten op. Met een energieconcept vindt er projectspecifiek een optimale bouwkundige en installatietechnische afstemming van maatregelen plaats, voor elk gewenst energetische ambitieniveau.

Klimaatakkoord

We staan aan de vooravond van een grote verbouwing.’ Zo begint de (goed leesbare) samenvatting van de ‘Bijdrage van de Sectortafel Gebouwde omgeving aan de Hoofdlijn van het Klimaat-akkoord’ (verder kortweg Klimaatakkoord) dat 10 juli 2018 is gepresenteerd.
Lees Klimaatakkoord stelt praktische doelen voor de bouw. 

Lees op andere pagina’s detailinformatie over