Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) betekend een cultuuromslag.

Maar ook andere bouworganisatievormen zoals Design & Build of Turnkey geven een verschuiving van verantwoordelijkheden waar organisaties mee om moeten gaan. Organisatieveranderingen zijn complex en vragen abstractievermogen om te kijken naar het ‘grotere geheel’.

Wij gaan uit van een implementatie van een procesaanpak boven een projectaanpak. Dit sluit ook aan bij eerder onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw waarin dit als één van de redenen wordt gezien voor het laag lerend vermogen van de bouw. Naast het niet onder bedwang krijgen van de faalkosten en de beperkte (financiële) ruimte die wordt vrijgemaakt voor innovaties. Nieman kijkt bij voorkeur naar projectbudgetten, projectkwaliteit, projectoplossingen en niet naar de projectevaluaties.

De verantwoordelijkheid op de juiste plek. Het zijn de ingrediënten om kwaliteit onderdeel te maken van het primaire proces. Niet alleen omdat je kwaliteit wil leveren, maar nu ook omdat je kwaliteit moet leveren.

Zo gaat diegene die de borging van kwaliteit onderdeel maakt van zijn bedrijfsproces, het straks als natuurlijk gedrag ervaren. Deze persoon gaat leren van fouten, routine kweken, het gat tussen kantoor en bouwplaats dichten, inzicht en lerend vermogen generen en vertrouwt als gevolg daarvan op zijn kwaliteit.

Voorbeeld projectenstroom bij Heijmans

Project- en organisatieblindheid

Een bekend fenomeen is ‘projectblindheid’ waardoor eenvoudig fouten over het hoofd worden gezien. Hiervoor kan een quickscan of risicoanalyse heel waardevol zijn. Een extra paar ogen die al vroeg in het ontwerp ‘over de schouder’ meekijkt en gevraagd en ongevraagd de vinger op de zere plek legt. Maar altijd vanuit het gezamenlijke doel voor het nastreven van kwaliteit.

Een minder bekend fenomeen is ‘organisatieblindheid’: het niet in staat zijn te overzien waar de knelpunten in de organisatie ontstaan en hoe deze op te lossen zijn. Ook hier kan Nieman als externe deskundige de organisatie adviseren en begeleiden bij het in beeld brengen van risico’s en het opzetten of begeleiden van de nodige procesveranderingen. Onder andere door:

  • Bedrijfsonderzoek of nulmeting

    Op basis van een beproefde aanpak vormen we in een korte tijd een goed beeld van het proces, de producten en personen binnen organisaties. Op basis een assessment vooraf en een interview op locatie brengen wij de huidige situatie in beeld en doen aanbevelingen over verbeteringen. U ontvangt heldere rapportage zodat direct op hoofdlijnen maar ook op inhoud risico’s en kansen in beeld zijn.

  • Het opzetten van werkprocessen en documenten

    Voor specifieke vragen brengen wij het proces en raakvlakken in beeld. Visualisaties helpen bij de dialoog en ‘vereenvoudigen’ de soms complexe werkelijkheid. Hierdoor ontstaan kleine deelstappen waar veel gerichter en concreter actie op kan worden ondernomen. Wij ondersteunen bij de uitwerking of werken deze voor u uit.

Heeft u vragen over de implentatie van de Wkb in uw organisatie?

Neemt u dan met Emile Jansen contact op

Meander-Medisch-Centrum-Amersfoort

https://www.nieman.nl/project/nieuwbouw-meander-medisch-centrum-amersfoort/