Op dit moment gebeurt er veel op het gebied energie en duurzaamheid in de gebouwde omgeving. De energietransitie eist in de bouw- en vastgoedsector haast alle aandacht op. Terecht, want het probleem is urgent, de ambitie hoog en er bestaan praktische oplossingen. Nieman onderzoekt, adviseert en geeft praktische oplossingen in alle bouwfases van projecten op het gebied van energie en duurzaamheid.

EPC -> BENG

Woningen en utiliteitsgebouwen moeten tot 1 januari 2020 voldoen aan de EPC-eisen uit het Bouwbesluit. Dat geldt voor alle gebruiksfuncties met een EPC-eis. Woningen moeten voldoen aan een EPC-eis van 0,4. Voor utiliteitsfuncties is er sprake van een differentiatie per gebruiksfunctie.

Vanaf 1 januari 2020 zijn alle nieuwe gebouwen (bijna) energieneutraal. Voor overheidsgebouwen geldt dit per 1 januari 2019. De term ‘nearly zero energy buildings’ (nZEB) uit de Europese ‘Energy performance of buildings directive’ (EPBD) is in Nederland vertaald als BENG: bijna energieneutrale gebouwen. BENG vormt de opvolger van de huidige EPC-eisen.

Lees hierover meer over BENG: Wettelijke eis voor energieneutraal bouwen

Trias Energetica is het stappenplan NOM renovatie

Energieprestatie gebouwen

In de bestaande bouw kan de energetische prestatie veelal aanzienlijk worden verbeterd. Nieman verricht bouwkundige en installatietechnische inspecties om de energetische situatie van woningen en utiliteitsgebouwen te beoordelen. Op basis van deze gegevens berekenen wij voor u de huidige energetische prestatie, waarna verbeterconcepten worden voorgesteld en doorgerekend. U krijgt maatwerkadvies waarbij rekening wordt gehouden met de praktische uitvoerbaarheid, prijs-kwaliteit verhouding en inpasbaarheid van de installaties en de te behalen energetische prestatie.

Om tot een optimaal kosteneffectief maatregelenpakket te komen stelt Nieman vanaf het schetsontwerp energieconcepten op. Met een energieconcept vindt er projectspecifiek een optimale bouwkundige en installatietechnische afstemming van maatregelen plaats, voor elk gewenst energetische ambitieniveau.

Lees op andere pagina’s detailinformatie over