De energieadviseurs van Nieman Groep richten zich op:

Energieconcepten
Om tot een optimaal kosteneffectief maatregelenpakket te komen stelt Nieman Raadgevende Ingenieurs vanaf het schetsontwerp energieconcepten op. Met een energieconcept vindt er projectspecifiek een optimale bouwkundige en installatietechnische afstemming van maatregelen plaats, voor elk gewenst energetische ambitieniveau.
Lees hier meer over het ontwikkelen vanaf het schetsontwerp energieconcepten voor woningbouwprojecten en utiliteitsbouwprojecten die voldoen aan de gestelde eisen.

Berekeningen energieprestatiecoëfficiënt
De EPC-eisen voor zowel woonfuncties als utiliteitsfuncties zijn en worden steeds verder aangescherpt. Het zoeken naar het meest kosteneffectieve pakket aan maatregelen om aan de eisen te voldoen vraagt steeds meer aandacht. Bouwkundige en installatietechnische maatregelen zullen zorgvuldig op elkaar moeten worden afgestemd.
Lees hier hoe wij zorgen voor een lage EPC-prestatie

Energie_piramide

Energieprestatie bestaande bouw
In de bestaande bouw kan de energetische prestatie veelal aanzienlijk worden verbeterd. Nieman Raadgevende Ingenieurs verricht bouwkundige en installatietechnische inspecties om de energetische situatie van woningen en utiliteitsgebouwen te beoordelen. Op basis van deze gegevens berekenen wij voor u de huidige energetische prestatie, waarna verbeterconcepten worden voorgesteld en doorgerekend. U krijgt maatwerkadvies waarbij rekening wordt gehouden met de praktische uitvoerbaarheid, prijs-kwaliteit verhouding en inpasbaarheid van de installaties en de te behalen energetische prestatie.
Lees hier meer over onze aanpak die leidt tot een inzicht in de huidige energetische kwaliteit en welke een opstap is voor inhoudelijk advies voor het energiecertificaat ter voorbereiding op renovatie.

Duurzaamheidslabel BREEAM-NL
Op dit moment is er een grote vraag naar duurzaam ontwikkelen, bouwen en renoveren in Nederland. De beoordeling van de duurzaamheid van een gebouw zou onafhankelijk moeten gebeuren, zodanig dat gebouwen onderling met elkaar kunnen worden vergeleken.

Participant Dutch Green Building CouncilDe Dutch Green Building Council (DGBC) heeft daarom op basis van de internationaal erkende methode ‘BRE Environmental Assessment Method’ een onafhankelijke meetlat voor gebieds- en gebouwontwikkeling gemaakt. Deze methode (BREEAM-NL) is gebaseerd op een beproefde methode, maar wordt wel aangepast aan de specifieke Nederlandse bouwpraktijk en situatie.”
Lees hier meer over verkrijgen van het BREEAM-NL certificaat