Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Wij houden u graag op de hoogte over het Bouwbesluit 2012 en de wijzigingen:

Bouwbesluit 2012 wordt Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Met de invoering van de Omgevingswet, naar verwachting per 1 januari 2024, vervalt het huidige Bouwbesluit 2012 en worden de technische bouwvoorschriften opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving, kortweg het Bbl.
Lees meer over de invoering van het Bbl.

18-12-2023
Het is (bijna) zo ver: op 1 januari 2024 treden de Omgevingswet en dus onder andere ook het Bbl in werking. De regelgeving blijft echter in beweging, de laatste tijd zijn er nog allerlei wijzigingen doorgevoerd en nieuwe wijzigingen aangekondigd. In dit artikel vindt u daarom een update van wijzigingen die met of na de inwerkingtreding van het Bbl te verwachten zijn. Lees meer

20-02-2023
Een paar weken geleden is duidelijk geworden dat de Omgevingswet en dus ook onder andere het Bbl op 1 januari 2024 in werking zullen treden. In dit artikel vindt u daarom een update van wijzigingen die de komende tijd in de bouwregelgeving te verwachten zijn.

21-11-2022
De wijzigingen in de bouwregelgeving (het Bouwbesluit 2012, de Regeling Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving) volgen elkaar snel op. In dit artikel blikken we terug op de wijzigingen van het afgelopen jaar en geven we een update van de inhoudelijk relevante wijzigingen die de komende tijd te verwachten zijn, voor zover deze bij ons bekend zijn. Lees meer.

14-10-2022
Op vrijdag 14 oktober maakte minister De Jonge bekend dat de Omgevingswet weer (beperkt) wordt uitgesteld. De inwerkingtredingsdatum wordt verplaatst naar 1 juli 2023. Lees meer.

04-03-2022
De wijzigingen in de bouwregelgeving (het Bouwbesluit 2012, de Regeling Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving) volgen elkaar snel op. In dit artikel geven we een overzicht van alle (verwachte) wijzigingen in 2022 en 2023. Lees meer.

24-02-2022
Het besluit is genomen. De invoeringsdatum van de omgevingswet is definitief uitgesteld naar 1 januari 2023. Op 24 februari schreef minister Hugo de Jonge in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld naar 1 januari 2023. Lees meer.

01-02-2022
Op 1 februari schreef minister Hugo de Jonge in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld naar 1 oktober 2022 of 1 januari 2023. Welke datum het wordt, wordt in de komende weken besloten. Lees meer.

09-11-2021
Verwachte wijzigingen Bouwbesluit en Bbl in 2022

Naast de inmiddels bij velen al bekende wijzigingen (zie dit artikel) staan er voor 2022 nog meer wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 en de opvolger, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) op stapel.

In dit artikel worden deze verwachte wijzigingen kort toegelicht.

20-04-2021
Wijzigingen Bouwbesluit 2012 in 2021

De Rijksoverheid kondigde in een nieuwsbericht aan dat er de komende tijd diverse inhoudelijke wijzigingen in het Bouwbesluit 2012 en de opvolger, het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), te verwachten zijn.

De inhoud van deze wijzigingen is eind maart gepubliceerd in Staatsblad 2021-147. De tijdstippen van inwerkingtreding zijn nog niet gepubliceerd, dit kan voor de verschillende onderdelen verschillend worden vastgesteld en zal bij koninklijk besluit worden gepubliceerd.

Lees meer over de wijzigingen per 1 juli 2021, 1 januari 2022 en 1 juli 2022

21-12-2020
Wijziging Regeling Bouwbesluit 2012, inwerkingtreding 1 januari 2021

Met deze wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 is van een aantal in het Bouwbesluit 2012 aangestuurde NEN-normen en NEN-EN-normen een nieuwe versie van toepassing verklaard of is een correctie van de aansturing doorgevoerd.
Lees meer

07-12-2020
Per 1 januari 2021 worden de volgende Bouwbesluit-wijzigingen verwacht:

 • BENG-eisen en daarmee samenhangende wijzigingen Rc-waarden en dergelijke.
 • Geluideisen aan buiten opgestelde installaties voor warmte- of koudeopwekking

Op 1 april 2021 worden diverse wijzigingen in het Bouwbesluit verwacht. Deze wijzigingen waren eerst gepland om in te gaan met het Besluit bouwwerken leefomgeving, maar aangezien de inwerkingtreding daarvan is uitgesteld naar 1-1-2022, worden deze komend jaar toch al in het Bouwbesluit doorgevoerd.

Het gaat om diverse wijzigingen uit het voorhangbesluit van 12 mei 2020.
Lees meer over de verwachte wijzigingen

01-10-2020
Op 1 oktober 2020 treedt het wettelijk stelsel voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels, gashaarden en geisers, in werking. Dit stelsel regelt dat bedrijven vanaf 1 april 2022 gecertificeerd moeten zijn om deze installaties te plaatsen, onderhouden of repareren.
Lees meer

15-07-2020
De Regeling Bouwbesluit 2012 heeft een kleine inhoudelijke wijziging van artikel 3.3a (eisen aan ruimtethermostaat), die vanaf vandaag (16-7) geldt.

Verder gaat het om wijzigingen die verband houden met BENG en TOjuli, zoals aansturing van NTA 8800, intrekken van NEN 1068 en NEN 7120, en eisen aan een voor BENG-berekeningen gecertificeerd bedrijf. Deze wijzigingen treden tegelijk met de BENG-eisen in werking vanaf 01-01-2021. Ook is de grenswaarde voor het risico op oververhitting (TO-juli) definitief bekend gemaakt. Lees meer
Lees de bekendmaking in de Staatscourant 2020, 37764

01-07-2020
Per 1 juli 2020 worden er diverse wijzigingen doorgevoerd in het Bouwbesluit 2012:

 • Hogere eisen bij verbouw (art. 13 Woningwet / verduidelijking aanschrijfmogelijkheid
 • Brandklasse kabels en pijpisolatie
 • Parkeergarages in brandcompartimenten
 • Zelfsluitende woningtoegangsdeuren
 • Veiligheidsafstanden bij bouw- en sloopplaatsen
 • Coördinator veiligheidsmaatregelen
 • Veiligheidsmaatregelen aanbrengen gespoten purschuim

Lees de toelichting op elk punt. Met een extra aandachtspunt voor zelfsluitende woningtoegangsdeuren!

22-05-2020
Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging: 1 januari 2022
Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.
Lees meer

01-04-2020
Op 1 april is bekend geworden dat de invoering van de Omgevingswet is uitgesteld. Dat betekent dat deze niet op 1 januari 2021, maar op een nog nader te bepalen latere datum in werking treedt.
De inwerkingtreding van de onderliggende AMvB’s, waaronder het Besluit bouwwerken leefomgeving (de opvolger van het Bouwbesluit 2012) hangt hier direct mee samen en is dus ook uitgesteld.
Lees meer

10-03-2020
Met deze wijzigingen wordt invulling gegeven aan de verplichtingen die voortvloeien uit de tweede herziening van de richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD III). Voor de wetsteksten, zie Staatsblad 2020-84 en en Staatscourant 2020-13004.
Lees hier wat de wijzigingen inhouden.

01-07-2019
Het Asbestverwijderingsbesluit 2005 gewijzigd. Het doel van de wijzigingen is allereerst het operationaliseren van het landelijk asbestvolgsysteem (LAVS). Tevens is in dit wijzigingsbesluit bepaald dat aan enkele informatieverplichtingen op grond van Bouwbesluit 2012 en het Asbestverwijderingsbesluit 2005 alleen nog langs elektronische weg kan worden voldaan. Van Bouwbesluit 2012 zijn daarom enkele artikelen in § 1.7 (Procedure sloopwerkzaamheden) aangepast. Dit gaat om artikelen betreffende de sloopmelding en het mededelen van de aanvang en beëindiging van sloopwerkzaamheden waarbij asbest wordt verwijderd. Zie Staatsblad 2019-155.

01-07-2019
De Regeling Bouwbesluit 2012 is aangepast. Het betreft de aanwijzing van een nieuwe versie van het CCV-inspectieschema, van de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken en van een aantal normen. Met de introductie van de nieuwe bepalingsmethode voor de milieuprestatie (versie d.d. 1 januari 2019 met inbegrip van wijzigingsblad d.d. 1 juli 2019) is de correctiefactor van 0.4 komen te vervallen.

De gewijzigde normen zijn NEN 6069, NEN 3215, NEN 7120 en 2 Eurocodes. Het gaat bij deze nieuwe versies vergeleken met de eerdere versies slechts om enkele verduidelijkingen, aanvullingen en relatief ondergeschikte wijzigingen. Bekijk Staatscourant 2019-36206.

01-01-2019
Met deze wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 zijn van een aantal in Bouwbesluit 2012 aangestuurde NEN-normen en NEN-EN-normen nieuwe uitgaves van toepassing verklaard. Hiermee is zeker gesteld dat bij de toepassing van die normen gebruik kan worden gemaakt van de laatste versie.
Lees Staatscourant 2018-72508.

03-11-2018
Vanaf 1 januari 2023 is het verboden om een kantoorgebouw in gebruik te nemen of te gebruiken zonder een geldig energielabel met een energie-index van 1,3 of beter. Dit is op dit moment gelijk aan labelklasse C.
Bekijk het Staatblad 2018-380.

01-07-2018
Het betreft een wijziging inzake de aansluiting op het distributienet voor gas. Hiermee is artikel 6.10, lid 2 technisch afgestemd op artikel 6.10 van de Gaswet zoals dit luidt na inwerkingtreding van de wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet (voortgang energietransitie).
Bekijk het Staatsblad 2018-197.

01-01-2018
Met deze wijziging van Bouwbesluit 2012 is specifieke regelgeving voor drijvende bouwwerken ingevoerd. Verder is er met het stellen van een grenswaarde voor de milieuprestatie invulling gegeven aan de voorschriften voor duurzaam bouwen en is de grenswaarde voor de concentratie van asbestvezels aangepast. Ook is een enkele meer ondergeschikte wijziging aangebracht.
Bekijk het Staatsblad 2017-494.

De constructieve eisen voor drijvende bouwwerken zijn per 1-1-2018 opgenomen in de Regeling Bouwbesluit 2012, zie Staatscourant 2017-73470. Verder is met deze wijziging van de Regeling Bouwbesluit de bepalingsmethode voor de milieuprestatiegrenswaarde gewijzigd. Ook is er invulling gegeven aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Tevens zijn van een aantal NEN-normen de aangestuurde versies gewijzigd.

01-07-2017
Wijzigingen Bouwbesluit 2012 per 01-07-2017
Met deze wijzigingen zal Bouwbesluit 2012 worden afgestemd op het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet (hierna ook Besluit DHW).
Lees meer

01-07-2017

Met deze wijzigingsregeling zijn nadere voorschriften voor de toepassing van een aantal normen gegeven en is van een aantal normen een nieuwe versie aangewezen.

Bekijk hier Staatscourant 2016-71548.

01-06-2016
Op 1 juli 2016 de Regeling Bouwbesluit 2012 gewijzigd is (Staatscourant 2016 nr. 33491).
De wijziging betreft een onderzoeksverplichting naar de staat van bestaande zwembaden (inventarisatie van dragende metalen). De resultaten van een dergelijk onderzoek moeten voor 1 januari 2017 in een rapport worden vastgelegd. Daarnaast zijn nog enkele kleine correcties doorgevoerd.

30-05-2016
Per 1 januari 2016 is de Regeling Bouwbesluit 2012 aangepast (Staatscourant 2015 nr. 45221). Er is een voorschrift opgenomen om onderzoek te doen naar de staat van galerijflats met vrij uitkragende galerij- of balkonvloeren die monoliet zijn verbonden aan de achterliggende betonnen verdiepingsvloeren. Op grond van dit voorschrift moet worden geïnventariseerd of er bij dergelijke flats, die vooral zijn gebouwd in de periode 1950 – 1970, risico op instorting van de galerij- of balkonvloeren bestaat.
Ook zijn met deze wijziging de verwijzingen naar een aantal normen geactualiseerd.

24-11-2015
Het betreft de wijzigingen die zijn gepubliceerd in Staatsblad 2015-425, in verband met de implementatie van de herziene richtlijn energieprestatie gebouwen.
Lees het gehele bericht en/of download Staatsblad 2015-425

01-07-2015
Met dit wijzigingsbesluit op het Bouwbesluit 2012 zijn voorschriften gegeven met betrekking tot de deregulering van de woonfunctie voor particulier eigendom, de woonfunctie voor studenten en de woonfunctie voor zorg.
Ook is een specifiek voorschrift opgenomen met betrekking tot de constructieve veiligheid van bouwwerken die in een gebied liggen waar als gevolg van de gaswinning in de provincie Groningen een reëel risico op aardbevingen is. Ook is een nieuw voorschrift voor de hulp bij ontruiming bij brand opgenomen, waarmee het Bouwbesluit op dat onderwerp in overeenstemming is gebracht met de arbeidsomstandighedenregelgeving. De voorschriften ten aanzien van toegankelijkheid zijn aangepast. Verder is het voorschrift over de verordening bouwproducten verduidelijkt en is een aantal meer ondergeschikte vereenvoudigingen en verbeteringen aangebracht.
(Wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 zie staatsblad-2015-249)

01-01-2015
De aanscherping van de EPC is conform de afspraken in het Lente-akkoord.
Hiermee zijn de volgende besluiten rond energiezuinigheid per 1 januari 2015 definitief geworden:

 • Een aanscherping van de EPC-eisen voor woningen en alle typen utiliteitsgebouwen (zie tabel)
 • Een verhoging van de thermische isolatie van dichte delen (minimale Rc-waarden naar 4.5 m2.K/W voor gevels en 6 m2.K/W voor daken.
  De Rc voor vloeren blijft 3.5 m2.K/W).
 • Een lichte versoepeling van de warmtedoorgangscoëfficiënt (gemiddelde Uw (van ramen) van maximaal 1.65 W/m2K). De eis wordt per 1 januari 2015
  gesteld aan de gemiddelde Uw van alle ramen. Er mogen dan dus ook ramen in een gebouw zijn met een slechtere Uw, als het gemiddelde maar
  voldoet aan 1.65 W/m2.K.
  (Wijzigingen van het Bouwbesluit 2012 zie staatsblad-2014-342))


12-02-2014
De wijziging van het Bouwbesluit 2012 per 1 april 2014
Betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden  van dieren, alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012

16-07-2013
Bij verbouw toch nieuwbouweisen?
Per 1 juli 2013 zijn er enkele wijzigingen aangebracht in het Bouwbesluit 2012. Een ingrijpende wijziging gaat over de isolatie-eisen bij verbouwingen. Tot 1 juli 2013 konden we in de meeste gevallen uitgaan van rechtens verkregen niveau maar hierop is een uitzondering gekomen.

01-07-2013
Wijzingingen bouwbesluit 2012 per 1 juli 2013 van kracht
Download hier de wijzigingsbladen van het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden-besluit 14 juni 2013 en de Staatscourant nr 16919 – 28 juni 2013

22-03-2013
50% bouwvergunningaanvragen onvolledig
Naar aanleiding van onderzoek in de gemeente Eindhoven circuleren er berichten over het feit dat 50% van de bouwaanvragen fout zijn. Bedoeld wordt dat de aanvragen niet volledig zijn, niet voldoen aan het bestemmingsplan, tegenstrijdigheden in de tekeningen bevatten etc. Dit constateren is één. De vraag naar de oorzaak van dit soort fouten en nog meer hoe dit te voorkomen is veel interessanter.

15-03-2013
Toch nieuwbouweisen bij verbouwing?
Per 1 maart is een aantal wijzigingen in Bouwbesluit 2012 doorgevoerd. Meest opvallend is de aanpassing bij verbouwingen: voor volledig nieuwe uitbouwen en dakkapellen geldt de nieuwbouweis voor thermische isolatie. Dat is een duidelijke afwijking van de algemene lijn dat het rechtens verkregen niveau het uitgangspunt is. Is dit een steuntje in de rug voor duurzaam bouwen?

07-03-2013
Rc 5 goed mogelijk
De brancheverenigingen verbonden aan het ‘Lente-akkoord Energiezuinige nieuwbouw’ hebben minister Blok geadviseerd de aanscherping aan de Rc-eis gedifferentieerd door te voeren. Ze hebben zich gebaseerd op een rapport van Nieman RI.

04-03-2013
Wijzigen Bouwbesluit per 1 maart 2013 in werking
Het Bouwbesluit 2012 is gewijzigd. Het besluit tot wijziging van het Bouwbesluit 2012 is op 28 februari 2013 in het Staatsblad gepubliceerd (Stb 2013, nr. 75). Ook de Regeling Bouwbesluit 2012 is gewijzigd en op 28 februari 2013 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt 2013, nr. 5457).

12-01-2013
Renoveren onder Bouwbesluit 2012 biedt mogelijkheden
Bouwbesluit 2012 (BB 2012) maakt een fundamenteel andere benadering van de verbetering van bestaande gebouwen mogelijk. Het geeft veel meer mogelijkheden aan de markt, maar legt daar ook de verantwoordelijkheid neer. De belangrijkste boodschap? Kies bewust het kwaliteitsniveau dat je wilt bereiken.

Publicaties over het Bouwbesluit 2012
voorzijde-verbeeld_bouwbesl_alg-bouwkundig NN  BOUWBESLUIT 2012 - MET TOELICHTINGEN EN COMMENTAAR, EDITIE 2016-2017  NN voorplat_verbeelding-bouwbesluit-2012_brandveiligheid_2015-klein