Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Antwoorden op meest gestelde vragen in deze FAQ Luchtdicht Bouwen


Kozijn LDB
Waarom moet ik luchtdicht bouwen?

Luchtdicht bouwen is noodzakelijk voor:

  • Verlagen van de energievraag / vergroten van de energiezuinigheid;
  • Verbetering van het thermisch comfort/binnenklimaat;
  • Realisatie van waterdichtheid (een waterdicht detail moet in ieder geval luchtdicht zijn);
  • Voorkomen van inwendige condensatie;
  • Verbetering van geluidwering/geluidsisolatie;
  • Realisatie van rookdichting / brandveiligheid;
  • Realsiatie van stofdichting / hygiëne.
Wat is een Qv;10 waarde?

Met de luchtdoorlatendheid (aangeduid met qv10) wordt bedoeld ‘de luchtvolumestroom* (qv) die ontstaat via de kieren en naden die zich tussen de verschillende bouwdelen in de omhulling van een gebouw bevinden bij een drukverschil van 10 Pascal’ (uitgedrukt in dm³/s of m³/s). Met andere woorden: dit is de luchtverplaatsing tussen binnen en buiten die op een andere manier ontstaat dan door de daarvoor aangebrachte ventilatieopeningen.

In de normen wordt omtrent de luchtdoorlatendheid onderscheid gemaakt in een zogenaamde qv10-waarde en een qv10;kar-waarde. Het verschil tussen beide grootheden is het feit dat bij de qv10-waarde de volumestroom, bij een netto-inhoud van een woning die groter is dan 500 m³, is herleid naar een netto-inhoud van 500 m³. De qv10;kar-waarde is daarentegen een waarde zonder een herleiding naar een gestandaardiseerde netto-inhoud.

* Onder de luchtvolumestroom wordt de hoeveelheid lucht verstaan die per tijdseenheid wordt toe-of afgevoerd.

Moet er dubbele kierdichting teogepast worden om te voldoen aan luchtdichtheidsklasse 2?

open raamNee, dat is niet noodzakelijk. Wel zijn uiteraard de volgende zaken voor klasse 2 van belang:

  • goed knevelende 2- en 3 puntssluitingen
  • en nastelbaar hang- en sluitwerk;

Voor klasse 3 (niveau Passiefhuis) is wel een dubbele dichting noodzakelijk! Echter dan hebben we het ook over drievoudige beglazing, soms geïsoleerd kozijnhout en dikkere ramen.

Ook bij een hogere geluidbelasting op de gevel, dus betere geluidisolatie, kan een dubbele dichting (naast het toepassen van zwaarder glas) noodzakelijk zijn.

Aan welke luchtdichtheidseisen moet ik voldoen?

Dat is afhankelijk van het project en de daarvoor geldende eisen. Als minimum geldt het Bouwbesluit (maximaal 200 dm3/s bij 10 pascal voor de hele schil of de in de EPC ingevoerde qv;10;kar-waarde, per m2 vloeroppervlak).

Daarnaast kunnen er private eisen zijn gesteld in technische omschrijving, bestek en/of tekening. Voorbeelden van private eisen zijn de NEN 3661 of  het Handboek bouwfysische kwaliteit kantoren (van de NVBV).

Het is dus sterk aan te bevelen vroegtijdig navraag te doen/onderzoek te doen naar de geldende (aanvullende) eisen.

Luchtdichtheidsmeting Kan de luchtdichtheid in plaats van gemeten ook worden berekend?

Dit kan wel, maar geeft geen nauwkeurig en betrouwbaar resultaat.. Dus ‘meten is weten’!

Het berekenen van de luchtdichtheid kan volgens een aantal methoden die beschreven zijn in de SBR-publicatie Luchtdicht Bouwen (de ene methode is veel nauwkeuriger dan de andere). Het inschatten van de luchtdichtheid van gevelelementen op basis van veel meetresultaten is wel een redelijk nauwkeurige methode. Zie hiervoor de getallen in tabel 8 (hoofdstuk 4).

Er wordt wel eens gezegd dat ramen niet meer geopend mogen worden omdat er zeer luchtdicht is gebouwd. Klopt dit?

Nee. 24 uur per dag ventileren, en juist ook spuien (kortstondig afvoeren van geuren of warmte door het openen van draaiende delen), is altijd noodzakelijk voor een gezond binnenklimaat! Luchtdicht bouwen betekent eigenlijk alleen maar: de ongewenste luchtlekken (door kieren en naden in de gebouwschil) voorkomen.

Bij gebalanceerde ventilatie (systeem D volgens NEN 8088-1) mogen ramen niet meer geopend worden in verband met verstoring van het systeem? Klopt dit?

Nee. Dit is onzin. Spuien (openen van ramen/deuren) is noodzakelijk en deze voorzieningen zijn zelfs verplicht volgens het Bouwbesluit (artikel 3.42).

Heeft u ook een vraag over luchtdicht bouwen?

Stelt u deze dan aan Martin Harbers, Dennis Metz of Marcel Meulenkamp.