Wij zoeken nieuwe collega's
Bekijk alle vacatures

Van Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) naar impact

Grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat en milieu liggen voor ons. De behoefte naar betaalbare huisvesting neemt toe en grondstoffen blijken niet onuitputtelijk. Dit zijn omvangrijke en complexe vraagstukken. Creatieve en circulaire oplossingen met nieuwe materialen en nieuwe technieken moeten zorgen voor een verandering in de gebouwde omgeving. Met onze aanpak dragen we hier aan bij.

MPG ‘nu’

Een berekening van de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) is bij elke aanvraag van een omgevingsvergunning voor woonfuncties of kantoorfuncties (>100 m2) verplicht. De MPG geeft aan wat de milieubelasting is van de materialen die in een gebouw worden toegepast.

Per 1 januari 2018 geldt voor de MPG een maximum grenswaarde van 1,0 voor nieuwbouw kantoor- en woongebouwen. Sinds 1 juli 2021 is de MPG voor nieuwbouwwoningen aangescherpt van 1,0 naar 0,8. In de praktijk blijkt dat een MPG van 0,8 over het algemeen goed te halen is. Een MPG-berekening is dan een ‘moetje’.

Meer informatie over de MPG is te vinden op de site van:

MPG in de toekomst

In de nabije toekomst wordt het thema ‘circulariteit’ verder ingevuld en vindt er een aanscherping van de MPG plaats. Kortom de uitdaging ten aanzien van het ontwerp van meer circulaire gebouwen wordt groter.

In de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ollongren, aan de 2e kamer, zijn maatregelen omschreven voor het bevorderen van circulair bouwen. In deze brief wordt onderscheid gemaakt in drie hoofdlijnen:

  • Een uniforme berekening van circulaire maatregelen in de milieuprestatie voor gebouwen (denk aan herbruikbaarheid op basis van losmaakbaarheid, verrekening CO2 bij houtbouw en andere biobased materialen);
  • Een strengere milieuprestatie-eis in 2021 (deze is reeds doorgevoerd) en verdere aanscherping hiervan richting 2030 (streven is MPG <0,5);
  • De uitbreiding van het toepassingsgebied van de milieuprestatie: mogelijkheden voor uitbreiding van het toepassingsgebied naar andere gebruiksfuncties zoals: onderwijs, zorg, sport, winkels, horeca en bedrijfshallen en naar verbouw en transformatie.

MPG en Milieu Investeringsaftrek (MIA)

Om circulariteit in Nederland te bevorderen zijn er diverse subsidieregelingen. Eén van deze regelingen betreft de MilieuInvesteringsAftrek (MIA). Binnen deze regeling geldt bijvoorbeeld een MPG ≤ 0,5 voor een ‘circulaire woning’. Een stap verder dan de eis voor de MPG in het Bouwbesluit dus. Naast een MPG van 0,5 gelden er via deze regeling nog enkele aanvullende voorwaarden die losmaakbaarheid en de mate van herbruikbaarheid stimuleren.

Op welke wijze zijn wij u van dienst?

We zien het berekenen van de MPG niet als doel maar als één van de middelen om een minder negatieve milieu impact te realiseren.

Voor onze variantstudies en berekeningen maken we gebruik van de door ons, samen met Bimpact, ontwikkelde MPG-toetshulp. Met deze tool krijg je tijdens het ontwerpproces inzicht in de milieuprestaties van een bouwwerk. Het toont real time de milieuprestatie van het gebouw dat wordt ontworpen. Deze tool werkt in Revit, is gekoppeld aan de Nationale Milieu Database (NMD) en rekent volgens de vigerende Bepalingsmethode Milieuprestaties Bouwwerken.

We werken volgens één van de onderstaande drie pijlers.

MPG MilieuPrestatieGebouwen 1

 

Meer weten?

Voor meer informatie over Milieu Prestatie Gebouwen neemt u contact op met een van onze energie & duurzaamheidsspecialisten. Voor meer informatie over circulair innoveren neemt u contact op met Innovator & Systems Integrator bij Ingenii Bouwinnovatie, Peter Kuindersma.

Met onze aanpak dragen we bij aan onderstaande Sustainable Development Goals.

Sustainable Development Goals